SiSam – en samverkansmodell för obruten skolgång

Malmö stad har ingått ett samverkansavtal med Statens institutionsstyrelse (SiS). Avtalet definierar ett arbetssätt för samverkan i form av beskrivna rutiner, ansvar och gemensamma dokument. Genom avtalets undertecknande förbinder sig parterna att arbeta utifrån delarna i modellen, socialtjänst, grundskole­förvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildnings­förvaltningen.

Genom samverkan mellan hemkommunen och Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem uttrycks ambitionen att skapa samsyn, förutsättningar och rutiner som kan bidra till en obruten skolgång, det vill säga en utbildning som förblir sammanhållen trots att eleven blir placerad på institution. I modellen har socialtjänsten ett huvudansvar i fråga om att involvera elevens grund- och gymnasieskola.

Malmömodellen

För att ge förutsättningar till obruten skolgång för så många Malmöelever som möjligt har Malmö valt att även inkludera elever placerade på HVB.