Ledarskapsdagen 2017 –
i demokratins tjänst!

Den 28 november träffades Malmö stads alla ledare på den årliga ledarskapsdagen. Temat för dagen var ”I demokratins tjänst!” vilket genomsyrade såväl program som diskussioner under dagen.

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh inledde med att tala om sitt uppdrag – ”troligen det roligaste politiska uppdrag men kan ha”.

Andreas Norbrant berättade därefter om sin nya roll som tillförordnad stadsdirektör och moderator Susanna Dzamic förde ett samtal med Katrin och Andreas om dagens tema och hur man som politiker och tjänsteperson verkar i demokratins tjänst.

Talade gjorde…

Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap. Han talade om "Det svenska samhället under tryck: står vi inför en tillitskris"? Han berättade om det svenska samhällskontraktet, välfärdens maktrelationer (stat, familj/civilsamhälle och individ) och den tillitsbarometer på det svenska samhället som är under framtagande just nu.

Parul Sharma, människorättsjurist och hållbarhetsexpert, som lyfte fram det hållbara ledarskapet – att vi behöver börja ställa krav på ledarskapet, att motsatsen till demokrati är likgiltighet och passivitet samt vikten av att värna yttrandetrygghet. Vidare talade Parul Sharma om korruption som det största hindret för hållbarhet och förverkligande av FN:s globala hållbarhetsmål.

Årets ledare 2017…

…blev Lisa Lannerud, enhetschef på socialpsykiatri enhet 1 inom funktionsstödsförvaltningen.

Juryns motivering löd:
Årets ledare är lyhörd för medarbetarnas och Malmöbornas idéer och skapar förutsättningar som gör det möjligt att gå från tanke till handling. Med ett genuint engagemang och hög grad av delaktighet stimulerar hen medarbetarna att uppnå målen. Hen får medarbetarna att känna framtidstro och samhörighet och visar att ”tillsammans gör vi det möjligt”. Med mod att gå utanför ramarna och stå för sina beslut skapar årets ledare en kreativ miljö med stora utvecklingsmöjligheter för verksamhet, medarbetare och Malmöbor.

Poeten och musikern Emil Jensen avslutade

Under rubriken ”Varje dag en valdag – en hyllning till delaktighet och engagemang” reciterade, sjöng och spelade Emil Jensen om såväl motsatser, världsproblematik som det allra mest vardagliga. Bland annat framförde Emil Jensen ”Samma värld”, ”Inte vackrast i världen” och ”Igen”.