Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Stadsrevisionen

Malmö stadsrevision är det samlade namnet för de politiskt valda revisorerna (revisorskollegiet) och de sakkunniga som biträder dessa (revisionskontoret). Stadsrevisionen är organisatoriskt direkt underställd kommunfullmäktige.

Stadsrevisionens tjänstemän finns inom revisionskontoret och leds av revisionsdirektören. Revisionskontoret, som finns i stadshuset, har tolv anställda tjänstemän.

Vår verksamhet styrs av Kommunallagens kapitel 12, enligt vilken revisorerna årligen skall granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna.

För varje nämnd åligger det revisorerna att granska

  • om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt,
  • om dess ekonomi kan anses tillfredsställande,
  • om räkenskaperna är rättvisande samt
  • om den interna kontrollen är tillräcklig.

Det är alltid respektive nämnds ansvar att se till att det finns en tillräcklig intern kontroll! Revisionskontoret gör löpande granskningar av nämndernas interna kontroll.

Mer information om Stadsrevisionen finns på www.malmo.se/stadsrevisionen


Här hittar du allt på - Stadsrevisionen