Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Styrdokument eller inte? Metodstöd för dig på stadskontoret

Dags att ta fram ett styrdokument - eller kanske inte? Stadskontorets metodstöd hjälper dig att få goda effekter av de styrsignaler du formulerar för organisationen.

Hur blir idéer, visioner och mål till praktisk verksamhet i socialtjänsten eller på äldreboendet? Hur kommer nya arbetssätt och rutiner in i vardagen på ekonomiavdelningen eller i hemtjänstgruppen? Hur får nya direktiv fotfäste när olika delar av organisationen tolkar dem olika?

Frågorna är inte nya – faktum är att de flesta som arbetar i större organisationer stöter på dem ganska ofta. Ändå kan det vara svårt att med säkerhet avgöra vilket som är det rätta svaret eftersom detta kan variera med tiden, organisatoriska trender och moden, individer, administrativa strukturer och – inte minst – hur vi brukar göra.

På många sätt är det just detta som är ingångsvärdet i Styrdokument eller inte? Metodstöd inför uppdrag att ta fram nya signaler för styrning och ledning som du just nu tar del av. Metodstödet vill problematisera det ofta reflexmässiga agerandet att fokusera på produkten snarare än ändamålet – på metod och kanal snarare än på vad som ska uppnås.

Metodstödet frågar - du har svaren

Metodstödet är frågebaserat och vill få dig som utredare att reflektera lite extra i var och en av de tre faser som ingår i stadskontorets process för styrdokument. Med hjälp av metodstödet möter vi utmaningar som:

• hur stadskontoret ska se på och på ett mer effektivt sätt arbeta med att ta fram och bereda styrsignaler av hög kvalitet

• för vem och i vilket syfte stadskontoret tar fram styrsignaler

• hur stadskontoret ska åstadkomma ett enhetligt arbetssätt och enhetliga rutiner oavsett verksamhetsområde

Beställare av metodstödet har varit stadskontorets ledningsgrupp. Metodstödet beslutades i stadskontorets ledningsgrupp i augusti 2015.