Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Vad och vem?

Här får du veta vad attest är och vem som ansvarar för vad.

Med attest menas att intyga att kontroll av en ekonomisk händelse utförts utan anmärkning. Det finns två typer av attest: beslutsattest och granskningsattest.

Attestinstruktionen för stadskontoret innehåller:

  • tillämpningsanvisningar för kommunstyrelsens egen förvaltning
  • förteckning över ekonomiska situationer då rätten att beslutsattestera avviker från budgetansvaret.

Hur ska det gå till?

Attesten intygar att kontrollåtgärderna utförts. Kontrollen om att anslag finns disponibelt förutsätts ske före beslut om ekonomiskt åtagande. Beslutsrätten begränsas alltid av anslagna medel eller av direktiv och riktlinjer som anges av överordnad eller särskilda beslut.

Vem ansvarar för vad?

Beslutsattesten följer i normalfallet budgetansvaret. Varje avdelningschef ansvarar för att:

  • utse gransknings- och övriga beslutsattestanter
  • utsedd attestant har kunskap om vad attesträtten innebär
  • vilket ansvar som följer attesträtten

Gransknings- och beslutsattestanten är ansvarig var och en för sig för de kontroller som ska utföras i samband med attest.

Vad får man inte göra?

Beslutsattest får inte utföras av den som ska ta emot in- eller utbetalningen. I sådant fall ska chef närmast över beslutsattestera. För stadsdirektören gäller att kommunstyrelsens ordförande utför beslutsattest.  

Det är inte heller tillåtet att beslutsattestera utgifter, utlägg eller inköp som avser överordnad chef. Detta gäller även kostnader eller intäkter som påförs via bokföringsorder.

Om ersättare

Ersättare för beslutsattestanten är alltid den person som i allt övrigt är utsedd att överta beslutsattestantens ansvar och befogenheter. Det är endast då ordinarie beslutsattestant inte är i tjänst som ersättaren medges attesträtt.