Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Ansvar


Utrustningen är Malmö stads egendom. Medarbetaren får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över utrustningen så att äganderätten för Malmö stad äventyras.

Det åligger medarbetaren att iaktta stor aktsamhet vid förvaring och användning av utrustningen, då den är att betrakta som stöldbegärlig egendom.

Den anställda ansvarar för att utrustningen inte används på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning t.ex. genom nerladdning av upphovsrättsskyddat material.

Varje avdelning ansvarar för att kontrollera att telefonfakturorna är korrekta. Om privata samtal framkommer, kommer ett löneavdrag att göras motsvarande kostnaden. Privat användning ska anmälas, se avsnittet privat användning.

Ekonomienheten genomför löpande stickprov under året.