Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

BYGGLOVENHET 3

Bygglovenhet 3 ansvarar för att byggherren i bygglov och genomförandeskedet tar ansvar för att byggnads-, rivnings- och markarbeten som utförs, uppfyller samhällskraven och att lagar och förordningar följs. I detta ingår att hålla samrådsmöten, besluta om startbesked, genomföra arbetsplatsbesök, hålla slutsamråd och slutligen utfärda slutbesked. Enheten godkänner och prövar även sakkunniga och kontrollansvariga. Utöver detta ansvarar enheten även för obligatorisk ventilationskontroll, enkelt avhjälpta hinder och hisstillsyn.

Enhetschef: Magnus Norlin

Medarbetare på Bygglovenhet 3