Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Levande Malmö

Malmös nya berättelse manifesterad

En ny berättelse om Malmö håller på att växa fram. Det är en fortsättning på Malmös omvandling från en industristad i kris, till en modern, miljömedveten och framtidsinriktad stad. Berättelsen handlar nu också om hur staden tar sina sociala utmaningar på allvar. Om hur ett aktivt arbete för att bryta barriärer av flera olika slag resulterar i ett levande Malmö. Men om denna berättelse ska bli mer än ord behövs insatser och åtgärder som kräver nya angreppssätt och nya arbetsmetoder.


Bakgrund och uppdrag

Levande Malmö initierades genom att medel avsattes i kommunens budget för 2014 och 2015. I budgeten konstateras att ”Fysiska och mentala barriärer hindrar en positiv utveckling i hela Malmö” och för att råda bot på detta ska ”ett antal oberoende experter ges i uppdrag att göra en forskningsöversyn, [...] och presentera åtgärdsförslag som stödjer hur en tät och grön stad ska utformas för att bidra positivt till folkhälsa, integration och företagsamhet.”

Under förberedelsearbetet i projektgruppen konstaterades att barriärer som hindrar en positiv utveckling kan vara av flera olika slag. Synliga barriärer kan bestå av trafikleder eller av områden som upplevs som otrygga. Mindre synligt kan vara mentala eller sociala barriärer mellan exempelvis områden eller upplåtelseformer.

Under projektets gång har det framkommit att en hel del fysiska åtgärder i syfte att minska både synliga och osynliga barriärer inte sällan stannar på skisstadiet. Orsakerna kan vara många, inte minst ekonomi sätter hinder, men också oklara ansvarsförhållanden eller andra organisatoriska hinder. Strukturella och mentala hinder inom kommun och offentlig planering (bland annat genom oklara målbilder) bidrar också till avsaknad av handling trots en positiv inställning till förändring. Levande Malmö har därför kommit att fokusera på orsaker och lösningar till detta mer än på fysiska lösningar.

Levande Malmö bedrivs inte som ett isolerat projekt utan stödjer pågående stadsbyggnadsprocesser i Malmö där behov av samverkan och gemensamma målbilder behövs för att bryta barriärer av olika karaktärer.


Insatser och aktiviteter 2014 / 15

Projektgruppen har under 2014 arbetat med att definiera barriärer av olika slag och hämtat in kunskap och information genom inventering, studiebesök, workshops, seminarier och konsultuppdrag.

Under 2015 kommer projektet att arbeta mer utåtriktat med bland annat politiker, ekonomer, forskare och andra externa aktörer som målgrupp. Utvalda projekt kommer att uppsökas och med den insamlade kunskapen bidra till och underlätta projektens barriärbrytande arbete.


För mer information kontakta: