Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Samrådsredogörelse (SBK större)

Är det stadsbyggnadskontoret som är beställare av ett större uppdrag följer du denna rutin för samrådsredogörelse. Inledningsvis finns en sammanställning av de mallar och exempel som nämns i detta avsnitt.  

Beroende på omfattningen av uppdraget kan det klassas som större eller mindre, och följer därför något olika rutiner. Är det inte klart för dig vilken omfattning det rör sig om så rådgör med berörd chef.

Mallar och hjälpmedel i detta avsnitt

Samrådsredogörelse

  • I samrådsredogörelsen ska samrådsprocessen kortfattat redovisas. Ur samrådsredogörelsen ska även de förändringar som synpunkterna föranleder tydligt framgå.
  • Samtliga inkomna synpunkter som anses relevanta ska kommenteras så att synpunktslämnaren förstår skälet till kontorets hållning. Även medhåll på för förslaget väsentliga ställningstaganden ska redovisas i samrådsredogörelsen. Detta är särskilt viktigt då det i samma fråga även framförts synpunkter med ambition att förändra förslaget.
  • Särskilda yttranden som bifogats remissvaren från förvaltningarna ska ges kommentarer enligt samma manér som övriga inkomna synpunkter.
  • Till samrådsredogörelsen ska en bilaga tillföras där samtliga inkomna synpunkter redovisas okommenterade i sin helhet.
  • Kontrollera nogsamt att samtliga synpunkter återfinns i samrådsredogörelsen.
  • Stäm av med berörd chef att samrådsredogörelsen överensstämmer med stadsbyggnadskontorets intentioner med uppdraget och att de synpunkter som inkommit under samrådet beaktats.

arbetsgång vid samrådsredogörelse

exempel på samrådsredogörelseWord (word, 428.8 kB) 

exempel på bilaga med remissvarWord (word, 86.2 kB)

Avslut

  • Se till att relevanta handlingar är diarieförda i Platina.

Klicka här för att gå vidare till nästkommande avsnitt, Antagande (Avslutandefasen).