Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Utställning

Utställningshandlingar

Utställningshandlingarna omfattas av det nya planförslaget, samrådsredogörelsen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Fördjupad översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen (PBL 3 kap 23-26 §) finns det ett alternativt sätt att genomföra utställningsskedet för en fördjupning av översiktsplanen. Detta alternativa tillvägagångssätt gäller bara för geografiska översiktsplaner, inte tematiska översiktsplaner.

I det alternativa förfarandet krävs ingen fysisk utställning och möjligheten att lämna synpunkter kortas med två veckor. Skillnaderna är marginella. För enkelhetens skull redovisas här det förfarande som är giltigt för samtliga typer av översiktsplaner. Rådgör med avdelningschefen om vilket utställningsförfarande som är mest lämpligt i det aktuella fallet.

Utställningstid

 • Plan- och bygglagen (PBL 3 kap 12 §) anger  en utställningstid på minst två månader, men en utställningstid på tre månader är brukligt vid en fördjupning av översiktsplanen. Detta förutsätter dock att utställningstiden inte ligger över sommaren eller över årsskiftet, då en längre utställningstid är lämplig.

Utställning och utställningsförberedelser

 • Förslaget ska ställas ut.  Stäm av med kommunikationsplanen och fundera tillsammans med kommunikationsenheten kring lämpliga sätt att kommunicera översiktsplanen.
 • Producera ett kortfattat flygblad med det väsentligaste om förslaget och med information om när och till vem synpunkter ska lämnas. Flygbladet ska finnas tillgängligt i samband med utställningar och andra presentationstillfällen.
 • Utställning sker vanligen i stadshuset, stadsbiblioteket och berörda medborgarkontor. Även stadsdelsbibliotek kan vara lämpliga och villiga att hysa en utställning under en period. Kontakta dessa i god tid och säkerställ att allt fungerar väl.
 • Remitterade dokument ska göras tillgängliga via malmo.se. Tala med kommunikationsenheten om detta. Synpunkter bör kunna lämnas via hemsidan.

Upphandling av tryckeritjänst

 • Undersök i avtalskatalogen om det finns ramavtal för tryckeritjänster innan upphandling inleds.
 • Antalet exemplar som trycks av samrådsförslaget varierar. Stäm av ambitionsnivån med kommunikationsplanen.
 • Stäm av tryckkostnaderna med ansvarig chef.

avtalskatalogen

exempel på offertförfrågan till tryckeriWord (word, 13.5 kB)

Kungörelse

 • Innan utskick ska enligt plan- och bygglagen (PBL 3 kap 13 §) en kungörelse anslås på kommunens anslagstavla och införas i ortstidningar, för närvarande Sydsvenskan och Skånska Dagbladet.
 • Av kungörelsen ska det framgå var utställningen äger rum samt inom vilken tid, på vilket sätt och till vem synpunkter på förslaget ska lämnas.
 • Från och med 2018 är Malmö stads anslagstavla digital. Kontakta stk.anslagstavlan@malmo.se för att få upp kungörelsen på anslagstavlan. Ta en skärmdump av kungörelsen när den är publicerad och registrera i Platina.
 • Kungörelserna i Sydsvenskan och Skånska Dagbladet köps via en kommunikations- eller mediebyrå. Kontakta lämplig funktion på stadsbyggnadskontoret för att få reda på vilken byrå som används för tillfället. Publicerad kungörelse skannas och registreras i Platina.

Malmö stads anslagstavla

mall för kungörelseWord (word, 21.8 kB)

Utskick

 • Utskicket ska enligt plan- och bygglagen (PBL 3 kap 14 §) ske innan utställningsperioden börjat.
 • Utställningsförslaget sänds till samma mottagare som fick samrådsförslaget. Utskick ska därutöver ske till de som inkom med synpunkter på samrådsförslaget.
 • Utskick till Malmö stads förvaltningar och nämnder ska enbart ske digitalt. Även till andra mottagare bör utskicket företrädelsevis ske digitalt.
 • Avdelningsadministratör är behjälplig med att skriva ut adressetiketter om behov finns. Kontrollera noga sändlistan så att ingen mottagare fallit bort.
 • Enligt plan- och bygglagen ska kungörelsen bifogas vid utskick till länsstyrelsen, berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt (PBL 3 kap 14 §).
 • Formulera ett missivWord (word, 39.9 kB) till utskicket. Ibland kan missiven behöva se något olika ut beroende på mottagaren, till exempel då utskick sker till press och media. I missivet ska det noteras vilka reservationer eller särskilda yttranden som inkommit från samtliga beslutstillfällen och nämnder.
 • Reservationer eller särskilda yttranden från samtliga beslutstillfällen och nämnder ska skickas med samrådshandlingarna. Innehållet i reservation eller särskilt yttrande återges dock inte på annat sätt än att de biläggs utskicket. Innehållet i en reservation eller ett särskilt yttrande kommenteras inte av stadsbyggnadskontoret.
 • Invänta eventuella reservationer och särskilda yttranden innan utskicket görs, annars måste kompletterande utskick göras.
 • Bifoga sändlistan.
 • Undvik att skicka stora filer vid digitala utskick. Det bättre att mejla ut en länk till en hemsida där mottagaren själv kan ladda ner filerna. Be eventuellt om en mottagningsbekräftelse vid utskick.

mall för missiv till utställningsutskick Word (word, 39.9 kB)

bruttoadresslista remissmottagareexcel (excel, 30.8 kB)

exempel på sändlistaWord (word, 27.6 kB)

Diarieföring av inkomna synpunkter

 • Inkomna synpunkter ska vara skriftliga. Synpunkter som ställts till kontoret diarieförs av registratorn och återfinns sedan i Platina. Lämnas synpunkter direkt till den enskilda handläggaren, digitalt eller via vanlig post, eller lämnas via hemsidan, ska de utan dröjsmål diarieföras i Platina.

Avslut

 • Se till att utställningshandlingarna och samtliga inkomna yttranden finns diarieförda i Platina.