Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Intressent- och riskanalys

Intressent- och riskanalyserna är två analyser som kan vara till stor hjälp i det förberedande arbetet och fungera som komplement till uppdragsbeskrivningen.

För medan uppdragsbeskrivningen är den officiella versionen av hur arbetet ska bedrivas, bör innehållet i intressent- och riskanalyserna kanske i första hand vara tillgängligt för projektledaren eller motsvarande. Utfallet av dessa analyser kan eventuellt te sig en aning kontroversiellt.  

Intressentanalys

Intressenter kan definieras som alla som på något sätt påverkar eller påverkas av ett uppdrag. Det säger dock nästan sig självt att alla intressenter inte påverkar eller påverkas av uppdraget i lika stor utsträckning. Att klassificera intressenterna efter, rent krasst, hur viktiga de är för uppdraget i fråga görs lämpligen genom intressentanalysen.

Enligt figuren nedan finns det tre sorters intressenter: kärnintressenter, primära intressenter och sekundära intressenter. Börja med att identifiera uppdragets intressenter och klassa dem sedan utifrån de tre kategorierna.


Utifrån intressenternas klassning bör strategier för hur de ska hanteras läggas upp, givet deras påverkan på eller som en följd av uppdraget.

Riskanalys

Riskanalysen går ut på att identifiera händelser som kan påverka uppdraget i negativ riktning. Inled gärna med en brainstormaktivitet för att identifiera en bruttolista av risker. Det kan vara klokt att välja individerna som utför brainstormningen med omsorg, så att det inte bara blir pajkastning mellan olika intressen.

Försök också, för att det ska bli konstruktivt, att fokusera på risker som direkt rör projektet och inte mer allmänt hållna som "det blir krig" eller "kaffet tar slut". När riskerna identifieras sorteras de in i nedanstående modell.

Riskerna ges bedömningen hög, medel eller låg i båda kategorierna sannolikhet och konsekvens. För hög ges 3 poäng, för medel ges 2 poäng och för låg ges 1 poäng. Siffrorna från de olika kategorierna multipliceras, vilket ger en siffra mellan 1 och 9. Ju högre tal, desto större risk.

När riskerna bedömts och siffersats bör åtgärdsprogram upprättas för att underlätta proaktiv hantering av eller planering för undvikande av riskerna. Ju allvarligare risk, desto större anledning att noggrant fundera över hur den ska hanteras eller förebyggas.

Exempel: i ett uppdrag har risken "uppdragets förslag blir svåra att genomföra i praktiken" identifierats. Det ges sannolikhet medel, det vill säga 2 poäng, och konsekvens hög, det vill säga 3 poäng. 2 multipliceras med 3 och ger resultatet 6, den näst högsta siffran en risk kan ges i denna modell. Det finns därför en god anledning att ta risken på allvar.