Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Allmänt om projektmetodik

Vad är ett projekt?

Ett projekt kan definieras enligt följande:

  • Det ska vara avgränsat i tiden och till sin omfattning.
  • Det ska ha klart definierade mål.
  • Det ska vara tids-, resurs- och kostnadsplanerat.
  • Det ska vara dokumenterat i en godkänd uppdragsbeskrivning.

Ovanstående punkter kan vara relevanta för att skilja ett projekt från linjeverksamhet, men egentligen är det av mindre vikt att sno in sig i ett resonemang om huruvida något är ett projekt eller inte.

Oavsett vilket är det ställt utom tvivel att en del av stadsbyggnadskontorets verksamhet, inte minst förvaltningens olika utredningsuppdrag, bedrivs i projektliknande arbetsformer. Således kan projektformen som metod för arbetet vara relevant oavsett uppdragets omfattning.

Nedan återfinns en projektmodell, som härstammar från en  projektledarutbildning som tidigare gavs och modellen beskriver ett projekts olika faser. Strukturen för rutinbanken för utredningsuppdragen följer modellen strikt, medan det skiljer sig en aning åt för rutinbanken för ÖP.

projektmodell

    
Enligt modellen är ett projekt uppbyggt av fem olika arbetsfaser — idé, förberedelse, genomförande, avslut och implementering — med olika arbetsuppgifter kopplade till varje fas. Beroende på uppdragets omfattning kan dessa faser vara av väldigt varierande längd. Mellan varje fas finns en grind och de i modellen angivna grindarna kan sägas utgöras av följande beslut:

  • Grind 1 — Godkännande av uppdrag
  • Grind 2 — Godkännande av uppdragsbeskrivning
  • Grind 3 — Godkännande av samrådsförslag
  • Grind 4 — Antagande/godkännande av slutrapport

Beroende på vilken instans som beställer uppdraget varierar också vilka instanser som tar respektive beslut. Beroende på uppdragets omfattning är det heller inte säkert att alla dessa beslut måste tas, men modellen kan vara bra att ha med sig under arbetets gång oavsett.