Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Utvärdering

OBS! Arbete pågår med denna sida.

För att skapa ett gemensamt fokus och ett kontinuerligt lärande under hela processer och i organisationen i stort är det viktigt att mål och indikatorer på hur mål kan följas upp identifieras tidigt. Detta arbete ska, för att vara ett användbart verktyg, påbörjas redan under planeringsfasen. Arbetssättet bör, åtminstone i större uppdrag, följa gängse projektmetodik (länk till Allmänt om projektmetodik) med bl.a. effekt- och leveransmål, som uppdraget löpande stäms av och styrs mot. Förväntningarna på vad som ska åstadkommas kan på detta sätt även förtydligas.

I större utredningsuppdrag såsom översiktsplaner kan det säkerligen vara bra att arbeta med såväl leverans-, och effektmål, som processmål. Med processmål menas då mål som inte ska uppnås utåt, utan mål för en utveckling för verksamheten internt och dess medarbetare. Ett exempel på processmål kan vara att ”förtroendet för medarbetarna på X-avdelningen hos samarbetspartnerna W, Y, och Z har stärkts efter avslutat uppdrag”. Ofta är processmål inte något som kommuniceras utåt.

I mindre uppdrag kanske det snarare räcker med att arbeta med färre typer av målformuleringar som kan stämmas av mot frågorna ”Vad har vi gjort bra?” och ”Vad kan vi göra bättre?” kontinuerligt. En indikator för jämställdhet och mångfald ska dock alltid tas med, för att säkerställa ett systematiskt arbete med den sociala hållbarheten.

Detaljeringsgrad, typer och antal mål och indikatorer som ska användas bör anpassas till arbetets karaktär och omfattning. En generell rekommendation är att inte lägga alltför mycket tid och resurser på konkreta eller låsta målformuleringar tidigt under processen om målen med största sannolikhet kommer behöva förändras över tid. Nedan följer en lista på indikatorer som kan användas i utvärderande syfte. Indikatorerna ska relatera till målen för uppdraget. Om projektägaren/projektledningen angett vilka områden som ska vara i fokus för arbetet är det enklare att följa hur arbetet fungerat genom indikatorerna.

Bruttolista för indikatorer

Förslag på indikatorer att mäta och utvärdera (vilka man ska välja beror på uppdragets effekt-, leverans- och processmål):

 jämställdhet och mångfald * – ledning och styrning – beslutsprocesser – ansvarsfördelning – delaktighet – samarbete – förankring – lärande – tydlighet – transparens – effektivitet i framdriften – prioritet i framdriften – arbetsmetoder – konsulttjänster – tekniska hjälpmedel – kommunikation.

Lämpligen utvärderas dessa indikatorer genom att projekt­deltagare och andra berörda i processen då och då får svara på en vedertagen skala om hur väl indikatorerna uppfylls, t.ex. 1 är ”inte alls” och 5 är ”mycket bra”.

* = jämställdhet och mångfald är en obligatorisk indikator i alla uppdrag!