Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Samrådsredogörelse (SBN)

Är det stadsbyggnadsnämnden som är beställare följer du denna rutin för samrådsredogörelse. Inledningsvis finns en sammanställning av de mallar och exempel som nämns i detta avsnitt.

Mallar och hjälpmedel i detta avsnitt

Samrådsredogörelse

 • I samrådsredogörelsen ska samrådsprocessen kortfattat redovisas. Ur samrådsredogörelsen ska även de förändringar som synpunkterna föranleder tydligt framgå.
 • Samtliga inkomna synpunkter som anses relevanta ska kommenteras så att synpunktslämnaren förstår skälet till kontorets hållning. Även medhåll på för förslaget väsentliga ställningstaganden ska redovisas i samrådsredogörelsen. Detta är särskilt viktigt då det i samma fråga även framförts synpunkter med ambition att förändra förslaget.
 • I samrådsredogörelsen ska det noteras vilka reservationer eller särskilda yttranden som inkommit från samtliga beslutstillfällen och nämnder. Innehållet i en reservation eller ett särskilt yttrande kommenteras dock inte av stadsbyggnadskontoret.
 • Till samrådsredogörelsen ska en bilaga tillföras där samtliga inkomna synpunkter redovisas okommenterade i sin helhet. Bilagan ska också inkludera reservationer och särskilda yttranden från samtliga beslutstillfällen och nämnder.
 • Kontrollera nogsamt att samtliga synpunkter återfinns i samrådsredogörelsen.
 • Stäm av med berörd chef att samrådsredogörelsen överensstämmer med stadsbyggnadskontorets intentioner med uppdraget och att de synpunkter som inkommit under samrådet beaktats.

arbetsgång vid samrådsredogörelseWord (word, 22 kB)

exempel på samrådsredogörelseWord (word, 428.8 kB)

exempel på bilaga med remissvarWord (word, 86.2 kB)

Förankring

Samrådsredogörelsen bör förankras med väl valda delar av projektorganisationen innan den går till politisk behandling.

Information till stadsbyggnadsnämnden

Det är brukligt att samrådsresultatet redovisas för stadsbyggnadsnämnden då synpunkterna kommit in.

X: Presentationen överlämnas till berörd chef för synpunkter.

Y: Senast kl 12:00 meddelas nämndsadministratör att ärendet ska tas upp på föredragningslistan.

D: Presentationsmaterial sparas på avsedd plats på sbk_Gemensam.

SBN: Stadsbyggnadsnämnden sammanträder.

 • Rådgör med berörd chef när en presentation kan vara lämplig samt om vad som ska presenteras.
 • Låt en kollega motläsa presentationen.
 • Presentationen överlämnas till berörd chef för synpunkter (X).
 • Ärendet anmäls till nämndsadministratör så att det kommer med på nämndens föredragningslista (Y).
 • Spara en kopia av presentationsmaterialet på sbk_Gemensam, "Styrande processer\Inför Stadsbyggnadsnämnden\Presentationer till SBN" senast dagen före stadsbyggnadsnämndens sammanträde (D).

se stadsbyggnadsnämndens kommande sammanträdesdagar

mall för PowerPoint-presentation

Avslut

 • Se till att relevanta handlingar är diarieförda i Platina.


Klicka här för att gå vidare till nästkommande avsnitt, Antagande (Avslutandefasen).