Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Begäran om uppdrag (SBK mindre)

Är det stadsbyggnadskontoret som är beställare av ett mindre uppdrag följer du denna rutin för begäran om uppdrag. Inledningsvis finns en sammanställning av de mallar och exempel som nämns i detta avsnitt.

Beroende på omfattningen av uppdraget kan det klassas som större eller mindre, och följer därför något olika rutiner. Är det inte klart för dig vilken omfattning det rör sig om så rådgör med berörd chef.

Mallar och hjälpmedel i detta avsnitt

Administrativa förberedelser

  • Informera avdelningsassistenten att uppdraget ska registreras i Maya för att kunna tidredovisas.
  • Behövs ett diarienummer så erhålls det av registratorn.
  • En uppdragskatalog på sbk_Gemensam ska skapas i enlighet med framtagen mall.

mall för uppdragskatalog på sbk_GemensamPDF (pdf, 208.5 kB)

Begäran om mindre förvaltningsuppdrag (Grind 1)

  • Fyll i en uppdragsbeställning.
  • Låt en kollega motläsa skrivelsen.
  • Skrivelsen överlämnas till berörd chef, som här utgör Grind 1, för synpunkter och godkännande.

mall för beställning av förvaltningsuppdrag Word (word, 51.3 kB)

Kommunikation

  • Information om arbetets uppstart ska ske till berörda parter, till exempel andra förvaltningar eller berörda externa parter.

Avslut

  • Om tillämpligt, se till att relevanta handlingar är diarieförda i Platina.

Klicka här för att gå vidare till nästkommande avsnitt, Uppdragsbeskrivning (Förberedelsefasen).