Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Antagande (SBN)

Är det stadsbyggnadsnämnden som är beställare följer du denna rutin för antagande. Inledningsvis finns en sammanställning av de mallar och exempel som nämns i detta avsnitt.

Mallar och hjälpmedel i detta avsnitt

Antagandehandlingarna

 • Antagandehandlingarna omfattas av det nya förslaget och samrådsredogörelsen.

Slutligt förslag

 • Omarbetningar och justeringar ska ske med avseende på de relevanta synpunkter som inkom under samrådet.

Godkännande av stadsbyggnadsnämnden (Grind 4)

Stadsbyggnadsnämnden utgör här Grind 4.

A: Tjänsteskrivelsen skickas tillsammans med handlingarna som ska nämndsbehandlas till berörd chef för godkännande.

B: Tjänsteskrivelsen och handlingarna som ska nämndsbehandlas ska vara godkända av samtliga berörda chefer.

C: Tjänsteskrivelsen och handlingarna som ska nämndsbehandlas skrivs ut och lämnas till registratorn.

D: Eventuellt presentationsmaterial sparas på avsedd plats på sbk_Gemensam.

SBN: Stadsbyggnadsnämnden sammanträder.

 • I och med Platinas intåg har tjänsteskrivelsen ersatt de missiv som tidigare skrevs inför ett nämndsbeslut. Ta dock gärna hjälp av den inaktuella mallen avseende antagandeWord (word, 53 kB) för att vara säker på att tjänsteskrivelsen innehåller vad som behöver finnas med inför det aktuella beslutet.
 • Tjänsteskrivelsen skapas i Platina. Var extra noga med det som skrivs under rubriken Sammanfattning, för det som står där hamnar automatiskt i kallelse till och protokoll från nämndssammanträdet. Sammanfattningen ska därför hållas kort och relevant. Låt en kollega motläsa tjänsteskrivelsen.
 • Via Platina skickas sedan tjänsteskrivelsen tillsammans med handlingarna som ska nämndsbehandlas till berörd chef för godkännande. Beslutsplanering för ärendet, vilket medför att ärendet kommer upp på föredragningslistan, görs av handläggaren i samråd med berörd chef senast i samband med detta. Berörd chef tillser efter godkännande att ärendet skickas vidare till nästa chef i beslutsordningen (A).
 • I skrivande stund får handläggaren inget meddelande när tjänsteskrivelsen godkänts av berörda chefer. Besked ges ändå i Platina, genom att tjänsteskrivelsen som skapats byter namn från ”Tjänsteskrivelse…” till ”G-Tjänsteskrivelse…”. G betyder här godkänd (B).
 • Skriv ut tjänsteskrivelsen och handlingarna som ska nämndsbehandlas enkelsidigt på arkivbeständigt papper och lämna till registratorn (C).
 • Eventuellt presentationsmaterial utarbetas på begäran av berörd chef.
 • Spara en kopia av eventuellt presentationsmaterial på sbk_Gemensam, "Styrande processer\Inför Stadsbyggnadsnämnden\Presentationer till SBN" senast dagen före stadsbyggnadsnämndens sammanträde (D).
 • Stadsbyggnadsnämndens beslut i ärendet återfinns dagen efter nämndsbeslutet på sbk_Gemensam, "Gemensamma protokoll\SBN\Protokoll". Observera att protokollet justeras först två veckor därefter.

manual för skapande av tjänsteskrivelse etc. i Platina (kap. 5, 8, 9)

inaktuell mall för missiv till stadsbyggnadsnämnden avseende antagande  Word (word, 53 kB)

se stadsbyggnadsnämndens kommande sammanträdesdagar

mall för PowerPoint-presentation

Avslut

 • Se till att relevanta handlingar är diarieförda i Platina.
 • Följ manualen för att avsluta ett ärende i Platina och meddela sedan registratorn att ärendet ska avslutas (rådgör med berörd chef innan detta görs).
 • Informera avdelningsassistenten att uppdraget ska avslutas i Maya (rådgör med berörd chef innan detta görs).
 • Från 1/1 2015 fungerar Platina också som ett digitalt arkiv. Det innebär att handlingar som är upprättade eller inkomna digitalt och diarieförda i Platina aldrig behöver skrivas ut på papper och arkiveras, vilket var fallet tidigare.
 • Eventuella originalhandlingar som inkommit via post under samrådet eller annat tillfälle skickas med internpost till stadsbyggnadskontorets arkiv. Ange att materialet ska arkiveras.
 • Ett ex av de produkter som eventuellt tryckts ska alltid skickas till arkivet.

manual för att avsluta ett ärende i Platina (kap. 9.3)PDF (pdf, 4.8 MB)

Klicka här för att gå vidare till nästkommande avsnitt, Implementering (Implementeringsfasen).