Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Antagande (SBK mindre)

Är det stadsbyggnadskontoret som är beställare av ett mindre uppdrag följer du denna rutin för antagande.

Beroende på omfattningen av uppdraget kan det klassas som större eller mindre, och följer därför något olika rutiner. Är det inte klart för dig vilken omfattning det rör sig om så rådgör med berörd chef.

Mallar och hjälpmedel i detta avsnitt

Antagandehandlingarna

  • Antagandehandlingarna omfattas av det slutliga förslaget och samrådsredogörelsen, om det finns någon, eller samrådsförslaget som slutversion.

Slutligt förslag

När det gäller mindre förvaltningsuppdrag så har ett samråd troligtvis inte genomförts och då är motsvarande samrådsförslaget sannolikt också slutversionen av utredningen. Har ett samråd ändå genomförts kan förhållningssättet anses fritt till de inkomna synpunkterna i relation till samrådsförslaget.  Det behövs heller inte något formellt antagande mer än att berörd chef ger sitt godkännande till slutrapporten.   

  • Om ett samråd har genomförts så rådgör med berörd chef om ett slutligt förslag ska tas fram, eller om samrådsförslaget är att betrakta som slutversion av utredningen.
  • Ska ett slutligt förslag tas fram så rådgör med berörd chef om i vilken omfattning omarbetningar och justeringar ska ske med avseende på de relevanta synpunkter som inkom under samrådet.

Godkännande (Grind 4)

  • Berörd chef, som här utgör Grind 4, godkänner det slutliga förslaget eller samrådsförslaget som slutversion.

Avslut

  • Om tillämpligt, se till att relevanta handlingar är diarieförda i Platina.
  • Om ett ärende skapats i Platina ska det också avslutas. Följ manualen för att avsluta ett ärende i Platina. När det är gjort så meddela registratorn att ärendet kan avslutas (rådgör med berörd chef innan detta görs). 
  • Informera avdelningsassistenten att uppdraget ska avslutas i Maya (rådgör med berörd chef innan detta görs).
  • Om det mot förmodan under arbetets gång inkommit originalhandlingar via post skickas dessa med internpost till stadsbyggnadskontorets arkiv. Ange att materialet ska arkiveras.
  • Ett ex av de produkter som eventuellt trycks ska alltid skickas till arkivet.

manual för att avsluta ett ärende i Platina (kap. 9.3)PDF (pdf, 4.8 MB)

Klicka här för att gå vidare till nästkommande avsnitt, Implementering (Implementeringsfasen).