Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Statistik på karta

Nu kan du ta del av statistik på karta i Malmö stads statistikatlas. Den kan användas för exempelvis planering och uppföljning av stadens verksamheter.

I statistikatlasen kan du se den senaste befolkningsprognosen, men även många variabler kring Malmöbornas utveckling och hälsa såsom;

  • utbildningsnivå
  • hur stor del av Malmöborna som förvärvsarbetar
  • andel ungdomar som har behörighet till gymnasiet
  • hur många i Malmö som får ekonomiskt bistånd

Det finns även möjlighet att ta del av enkätdata från Region Skånes Folkhälsoenkät och den områdesundersökning Malmö stad gjorde i samarbete med Polis, Räddningstjänst och Malmö högskola. Statistikatlasen har arbetats fram i samarbete mellan stadsbyggnadskontoret och stadskontoret.

Så här fungerar statistikatlasen

Ju mörkare/starkare färg som visas i kartan, desto högre är värdet. Kartan blir också mer detaljerad ju längre ner du kommer i kartan för att den ska vara användbar både översiktligt och på en mer detaljerad områdesnivå.

I kartan finns statistik på olika geografiska nivåer. Utgångspunkten är att statistiken visas på delområdesnivå, men en del statistik är begränsad till stadsdelsnivå. Annan data, exempelvis brott och bränder, är koordinatsatt. Det innebär att punkten visar en exakt plats på kartan där brottet/branden skett.

Fliken underlag innehåller både information om förskolor och grundskolor och dess geografiska läge i staden samt stadens administrationsgränser, dvs stadsområde och delområde. 

Metadata

Du hittar information om respektive variabel om du trycker på vad som liknar ett pappersark bredvid variabeln. Här finns även information om källa, kontaktvägar i organisationen och i vissa fall länk till tillhörande rapport eller hemsida.

Skriv ut/exportera bild

Uppe till höger i kartan finns en knapp som heter Skriv ut som används både ifall man väljer att exportera den kartbild du tagit fram eller för att skriva ut den. Bilden exporteras till det format du väljer (ex pdf, png) vilket går utmärkt att klippa in i exempelvis Powerpoint vid behov.

Hjälp

Hjälp-knappen guidar användaren genom alla funktioner och svarar på de vanligaste frågorna.