Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Jämställdhet och mångfald i stadsbyggnadskontorets uppdrag

Stadsbyggnadskontoret ska verka för ett likvärdigt utfall av vår service till Malmöborna – för jämlika förhållanden mellan individer och grupper. För oss är denna sociala hållbarhet en självklar del i en långsiktigt hållbar utveckling. Det är en del i verksamhetens kvalitetssäkring.

Stadsbyggnadskontorets arbete med mångfald och jämställdhet är högt prioriterat. Förvaltningen arbetar utifrån Malmö stads övergripande planer och strategier för jämställdhet, anti-diskriminering och barnrätt.

Kontorets jämställdhets- och mångfaldsarbete 2015-2018

Under åren 2015-2018 har jämå-arbetet varit särskilt intensivt, och fokuserat mest på Stadsbyggnadsnämndens mål under Malmö stads övergripande målområde 4, ”En öppen stad”. Nämndsmålet har varit:

”Alla ärendeprocesser ska jämställdhetsintegreras under innevarande mandatperiod.”

En handlingsplan med specifika åtaganden och aktiviteter har knutits till kontorets ordinarie budget och mål. Gällande handlingsplan för 2017-18 finner du härWord (word, 23.2 kB). Ett intersektionellt perspektiv har efter hand lagts till.

Perspektiven väcks även i den ordinarie löpande verksamheten genom ordinarie APT, arbetsplatsträffar, enligt nedanstående ”tvåårshjul”. Återkommande utbildning av kontorets personal är centralt. 

årshjul 1
årshjul 2

Analyser och verktyg

Under perioden 2015-2017 har ett flertal analyser gjorts av vitt skilda verksamheter på stadsbyggnadskontoret.

Analyserna kan ses som en exempelsamling på hur förbättringsarbete kan bedrivas. Läs mer härWord (word, 32.1 kB).

Exempel på övriga verktyg är:

Ytterligare tips på användbara metoder och verktyg finns på sajten jämställ.nu.

Lärdomar och erfarenheter

Det är centralt för stadsbyggnadskontorets verksamhet och fortsatta framgång att arbetet med att integrera allt fler aspekter på jämställdhet och mångfald i det dagliga arbetet, i alla processer. Det som har gjorts under perioden 2014-2018 är en god start härvidlag.

Läs reserapport från arbetsgruppens studieresa till Wien här.PDF (pdf, 7.3 MB)

Läs en utvärdering av arbetet 2014-18 här.PDF (pdf, 2.3 MB)

Lärdomarna och erfarenheterna tas nu vidare i kontorets och avdelningarnas fortsatta arbete.

Fokus framåt ligger rätt så mycket på jämställda och inkluderande dialogprocesser och medborgardriven stadsutveckling, till exempel i uppdraget Amiralsstaden.

Jämställdhets- och mångfaldsgruppen

Representanterna i kontorets arbetsgrupp är i nuläget:

  • Daniel Svanfelt (uppdragsledare, strategiavd.)
  • Malin Johansson Tziampazis (biträdande, administrativa avd.)
  • Charlie Lundgren (planavd.)
  • Emma Mikkelsen (stadsmätningsavd.)
  • Jessica Johnsson (stadsarkitektavd.)
  • Katarina Lindeberg (administrativa avd.)
  • Lotta Hansson (administrativa avd.)

Kontakta gärna någon av oss om du har frågor eller idéer!

Beställarombud och intern styrgrupp är stadsbyggnadskontorets ledningsgrupp.