Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Medarbetarsamtal och lönesamtal på SBK

Medarbetarsamtal och lönesamtal är en del i samverkan för att skapa dialog och inflytande. Ta tillvara på inflytandet du har i din dagliga kontakt med andra. Genom den kan du påverka både arbetsmiljö och din arbetssituation.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är ett enskilt samtal mellan dig som medarbetare och din chef och ska ske en gång om året. Ett medarbetarsamtal utgår alltid från medarbetarens uppdrag och spänner över olika tidshorisonter. Det innehåller en tillbakablick på vad som har skett sedan det senaste medarbetarsamtalet, hur nuläget ser ut samt vad som förväntas och kan utvecklas under det kommande året.

Samtalet innehåller bl a:

  • vilka mål som ska uppnås
  • en avstämning av arbetssituation och kompetens
  • medarbetarens bidrag till verksamheten och utvecklingsbehov inom yrket
  • medarbetarens ambitioner och utvecklingsbehov
  • om det finns behov av förändringar

Förutsättningar som påverkar medarbetarens möjligheter att utföra sitt uppdrag kan till exempel vara utmaningar, möjligheter, befogenheter, samarbete och relationer till chef, kollegor och andra.

Mall för medarbetarsamtalPDF (pdf, 707.1 kB)

Individuell utvecklingsplan

Medarbetarsamtalet ska utmynna i en individuell utvecklingsplan, och dokumenteras i mallen för medarbetarsamtal. 

Relation till lönesamtalet

Förutsättningar för individuell och differentierad lön är att det finns en tydlighet kring vad som ska uppnås samt vilka krav och förväntningar som finns.  Medarbetarsamtalet handlar just om detta - att stämma av hur det har gått, vad som ska uppnås och hur man ska komma dit.

Kriterier för ett gott arbetsresultat

Som medarbetare har du möjlighet att påverka din löneutveckling genom att utvecklas i arbetet och förbättra dina arbetsresultat. Genom att knyta ihop mål, ansvar och resultat skapas en koppling till lön och löneutveckling. I lönesamtalet förs en dialog om arbetsinsats och resultat med koppling mellan mål, prestation och lön.

Stadsbyggnadskontorets Kriterier för ett gott arbetsresultat har sin grund i aktuella löneavtal, Malmö stads lönepolicy, Malmö stads personalpolicy och värdegrund samt Stadsbyggnadskontorets nämndsbudget. Den är framtagen i enlighet med Malmö stads löneprocess och metod som använts är modellen Motivation – resultat – lön. Kriterier för ett gott arbetsresultat har tagits fram i delaktighet från medarbetare, chefer och fackliga representanter.

Kriterier för ett gott arbetsresultatPDF (pdf, 825.4 kB)

Förberedande lönesamtal

Förberedande lönesamtal är ett utvärderande samtal mellan medarbetare och chef om lön, löneutvecklingsmöjligheter, arbetsprestation och måluppfyllelse. Din lön har du möjlighet att påverka genom din arbetsinsats under hela året. Det är din arbetsprestation som bedöms utifrån stadsbyggnadskontorets lönekriterier.

Lönesamtalet är ingen förhandling, utan en chef-medarbetardialog (CMD) och hålls i januari-mars årligen.

Lönebeskedssamtal

Vid lönebeskedssamtalet delger din chef din nya lön utifrån den bedömning som ligger till grund för lönesättningen med utgångspunkt från kriterierna för individuell lön.

Som medarbetare ansvarar du för att vara väl förberedd vid både medarbetar- och lönesamtal.

Malmö stads lönepolicy