Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Jämställdhet och mångfald på SBK

"Alla våra arbetsplatser ska präglas av jämställdhet och mångfald. Respekt för varje individ och en insikt om alla människors lika värde skapar ett bra arbetsklimat." Malmö stads personalpolicy

På stadsbyggnadskontoret arbetar vi med jämställdhets- och mångfaldsfrågor (JäMå) utifrån två huvudsakliga perspektiv, personalpolitik och jämställdhetsintegrering i verksamhetens processer. De båda perspektiven går delvis in i varandra och kompetensutveckling inom området ger effekter för båda perspektiv.

Personalpolitik

Stadsbyggnadskontorets arbete med jämställd personalpolitik består av följande åtaganden;

 • Inga osakliga löneskillnader
 • Rekryteringar fria från diskriminering
 • Lätt att förena förvärvsarbete och föräldraskap
 • Arbetsplats fri från trakasserier, repressalier och sexuella trakasserier
 • Likvärdiga arbetsförhållanden för alla anställda

Den 1 januari 2017 trädde förändringar i diskrimineringslagen i kraft, med lagkrav på arbetsgivaren att arbeta med aktiva åtgärder. Kortfattat innebär ändringen att arbetsgivaren är skyldig att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Skyldigheten gäller numera samtliga diskrimineringsgrunder och arbetet ska bedrivas likvärdigt för de olika diskrimineringsgrunderna. 

Malmö stads ramverk för arbete med aktiva åtgärder

Jämställdhetsintegrering

Stadsbyggnadskontoret har ett nämndsmål som säger att alla ärendeprocessen ska jämställdhetsintegreras under innevarande mandatperiod. Stadsbyggnadsnämnden beslutade därför 2015 om följande handlingsplan:

 • All statistik som samlas in och som kan könsuppdelas, ska könsuppdelas.
 • Skapa en jämställdhetsgrupp med chefsrepresentation.
 • Arbeta efter en utvecklingsplan, innehållande delarna:
  • Informationshöjande insatser, utbildningar, workshops.
  • Formulerande av avdelningsspecifika mål för jämställdhetsintegrering.
  • Analyser av verksamheten.

Stadsbyggnadskontorets jämställdhetsintegreringsgrupp leds av Daniel Svanfelt och består av representanter ifrån samtliga avdelningar. Styrgrupp för jämställdhetsintegreringen är stadsbyggnadskontorets avdelningschefer.

Kompetenshöjande utbildningar i normkritik, jämställdhet, mångfald och antidiskriminering har de senaste åren erbjudits stadsbyggnadskontorets chefer och medarbetare. Kopplat till utbildningarna har avdelningarna gjort analyser av sin verksamhet, och avdelningsspecifika åtaganden och aktiviteter har därefter formulerats.

Sammanfattning av analyser på SBKWord (word, 32.1 kB)

Åtaganden och aktiviteterWord (word, 25.9 kB)

Kommunövergripande information om jämställdhetsintegrering

Systematiskt arbetssätt

Med bakgrund i diskrimineringslagens krav på ett systematiskt arbetssätt beslutades 2018 om att stadsbyggnadskontorets JäMÅ-arbete (personalpolitik och jämställdhetsintegrering) ska utgå ifrån ett årshjul som sträcker sig över två år. Årshjulet är indelat i de fyra faserna; planera, analysera, åtgärda och följa upp och varje del sträcker sig över ett halvår.

 • De årliga utbildningarna kommer att vara kvar, men kontorets avdelningar delas upp och går utbildning vartannat år.
 • Innan utbildningen ska det på APT föras en dialog om vilken fråga ifrån verksamheten som skall analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Dialog om JäMå på APT under både vår och höst, med stöd av kontorsgemensamt material.
 • Kommunikationsstöd