Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Skyddsrond och skyddsombud

Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs årligen skyddsronder för både den fysiska arbetsmiljön och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Fysisk skyddsrond

Den fysiska arbetsmiljön på stadsbyggnadskontoret undersöks med hjälp av en skyddsrond två gånger om året. Då deltar chef, skyddsombud och HR som tillsammans undersöker om kraven för en god arbetsmiljö uppfylls. Synpunkter inför skyddsrond lämnas till närmaste chef eller skyddsombud, och kan med fördel även lyftas vid APT. De risker som identifieras vid skyddsronden ska åtgärdas, ansvarig utses och tidplan anges om det inte kan åtgärdas direkt.

Protokoll från fysisk skyddsrond på SBK

Organisatorisk och social skyddsrond

Det som tidigare kallades för den psykosociala arbetsmiljön benämns numera som organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). OSA-skyddsrond genomförs 1 gång om året på ett APT, och hålls i av ansvarig chef. Avdelningens skyddsombud bör närvara under skyddsronden och stöd av HR kan även förekomma. Formerna för skyddsronden är inte bestämda, utan det är upp till var chef att lägga upp skyddsronden på ett sätt som passar. Malmö stad har dock övningen Piltavlan som förslag, och övningen kan anpassas för bästa möjliga utfall i gruppen.

Malmö stads övning PiltavlanWord (word, 224.2 kB)

SBK-anpassad övning PiltavlanWord (word, 394.5 kB)

Skyddsombud på SBK