Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Samverkan på SBK

Sedan 1 januari 2013 gäller Samverkansavtal Malmö stad, vilket är ett kollektivavtal mellan Malmö stad som arbetsgivare och de kollektivavtalsbärande fackliga organisationerna. Målet med avtalet är att skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö med inflytande, delaktighet och utveckling för alla medarbetare. Stadsbyggnadskontoret har utöver Samverkansavtal Malmö stad ett förvaltningsspecifikt samverkansavtal.

Malmö stads samverkansavtal reglerar medarbetarnas formella delaktighet och inflytande över verksamheten och arbetet. Grundtankarna i avtalet kan sammanfattas i fyra punkter:

  • så många frågor som möjligt ska hanteras av dem som är direkt berörda
  • integrering av verksamhet
  • medbestämmande och arbetsmiljö
  • dialog som metod för beslutsfattande mötesplatser

Samverkan delas upp i direkt inflytande och representativt inflytande. Medarbetarnas direkta inflytande sker i medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar (APT), och det representativa inflytandet utövas i samverkansgrupper på olika beslutsnivåer i organisationen.

En samverkansgrupp är ett forum för information och dialog mellan arbetsgivare och fackliga företrädare. På stadsbyggnadskontoret finns avdelningssamverkan och förvaltningsråd (samverkansgrupp på förvaltningsnivå).

För kommungemensamma och övergripande frågor finns en kommuncentral samverkansgrupp (KCS).

Samverkansavtal Malmö stadPDF (pdf, 410.1 kB)

Överenskommelse om lokal anpassning av samverkansavtalet på stadsbyggnadskontoretPDF (pdf, 969.2 kB)

Fackligt på SBK