Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service/kommunikation

Kommunikationsverktyg

I Malmö stad finns en verktygslåda med tolv kommunikationsverktyg som ska fungera som hjälpmedel för dig som chef i din dagliga kommunikation i organisationen.

Synen på organisationer och ledarskap förändras med tiden. I dag lever vi i och påverkas av en mer komplex omvärld än någonsin tidigare. Från att ha haft regelstyrda, hierarkiska organisationer går vi alltmer mot decentralisering, vilket ställer nya krav på ledare. För organisationen blir det samtidigt allt viktigare att vara en attraktiv arbetsgivare och tillvarata den kompetens som finns hos medarbetarna.

Kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap innebär att du som chef involverar dina medarbetare i att bryta ned övergripande mål till verksamhetsnära och individuella mål, åtgärder och aktiviteter. Du behöver förklara varför vi fokuserar på dessa mål, vad vars och ens bidrag betyder för förverkligandet av målen och hur omvärldens förändringar påverkar riktningar. Du behöver också förklara vad som skapar positiva förändringar och anpassa informationen så att alla medarbetare kan omsätta strategierna till sitt uppdrag.

Genom att öppna för dialog och delaktighet skapas samtidigt förutsättningar för utveckling, både för den enskilde medarbetaren, för avdelningen och hela organisationen.

Sålla, välja och tolka information

Kommunikativt ledarskap handlar om att kunna sålla, välja och tolka information. Vi tar del av ett större flöde av information än någonsin tidigare, vare sig vi vill det eller inte, både från våra chefer, politiker, från andra avdelningar och förvaltningar, från medier och mycket mer. Allt går inte att förmedla. Vilket budskap ska jag välja? Vad är viktigast? Hur mycket och vilka delar ska jag kommunicera, till vem, när och på vilket sätt? Dialog, nyhetsbrev eller någon annan kanal?

Till grund för satsningen på verktyg och stöd åt ledare inom kommunikation ligger bland annat medarbetarundersökningen från 2008.

Kontakta oss

Peter Adamsson, kommunikatör