Olika typer av tjänster

Serviceförvaltningens tjänster kan delas upp i två kategorier: kommungemensamma tjänster och valbara tjänster.

Kommungemensamma tjänster är de tjänster som kommunfullmäktige har beslutat att servicenämnden ska utföra. Alla nämnder ska då använda sig av serviceförvaltningens tjänst.

  • De kommungemensamma tjänsterna är standardiserade.
  • Servicenämnden är Malmö stads enda utförare av tjänsten.
  • Tjänsterna kan inte utföras av ett privat alternativ.
  • Omfång och kvalitet på tjänsterna fastställs av stadskontoret och serviceförvaltningen och noteras i en överenskommelse om servicenivå.
  • I normalfallet uppdateras överenskommelserna, inklusive fördelningen av kostnaderna för tjänsterna, årligen i samband med budgetarbetet.

Det är bara kommunfullmäktige som kan göra förändringar av vilka kommungemensamma tjänster som serviceförvaltningen har.

Valbara tjänster är tjänster som bara vissa förvaltningar eller bolag har behov av. De kan variera över tid.

  • Servicenämnden behöver inte vara Malmö stads enda utförare av tjänsten.
  • Tjänsterna kan utföras av ett privat alternativ.
  • Kostnaden för valbara tjänster ska vara baserad på en självkostnadsprincip för serviceförvaltningen.

Serviceförvaltningens utbud av valbara tjänster styrs av dialog mellan serviceförvaltningen och de andra förvaltningarna och kommunala bolagen.

Kontakta oss

Ann-Marie Ek Wästberg, kansli- och utvecklingsavdelningen