Beslut och återrapportering

Det är viktigt att det är rätt funktion som beslutar om förändringar av tjänster. Det är också viktigt att rätt person tecknar överenskommelser med de andra förvaltningarna och bolagen. Här kan du läsa om vem som får göra vad.

Typ av överenskommelse/avtalVem tecknar överenskommelse/avtal?
Överenskommelser om kommungemensamma tjänster Servicedirektören. Rapporteras till nämnden.
Avtal med Malmö stads bolagServicedirektören. Rapporteras till nämnden.
Avtal med andra externa parter (exempelvis region Skåne)Servicedirektören. Rapporteras till nämnden.
Överenskommelser om valbara bastjänster och tilläggstjänster med Malmö stads förvaltningarÖverenskommelser med ett samlat värde upp till 15 mnkr under kontraktstiden tecknas av avdelningschef. Avdelningschefen har rätt att vidaredelegera undertecknande av överenskommelser med ett samlat värde upp till 2 mnkr.
 Överenskommelser med ett samlat värde över 15 mnkr under kontraktstiden tecknas av förvaltningschef.
 Överenskommelser med ett samlat värde över 2 mnkr under kontraktstiden återrapporteras till nämnden.
 Överenskommelser med ett samlat värde upp till 2 mnkr under kontraktstiden utgör ren verkställighet.

Tjänstebeskrivningar beslutas av verksamhetsansvarig chef. Hur specialtjänster ska hanteras regleras av avdelningschefen. Hur beställningsförfarandet hanteras för olika tjänster regleras av avdelningschefen.

Nedan kan du ta del av en rutin för hur återrapportering och arkivering ska gå till.

Kontakta oss

Ann-Marie Ek Wästberg, kansli- och utvecklingsavdelningen