Jämställdhet och antidiskriminering

Viktiga punkter i arbetet med jämställdhet och antidiskriminering:

I serviceförvaltningen har vi valt att fokusera vårt arbete rörande jämställdhet och antidiskriminering på följande två åtaganden:

  • Serviceförvaltningen ska genomföra jämställdhetsanalyser (en per avdelning och år).
  • Serviceförvaltningen ska kompetensutveckla chefer och medarbetare i jämställdhet och antidiskriminering (minst 25 procent).

Mål och plan ska göras kända

Jämställdhetsarbetet ska redovisas i budgetarbetet och målen ska finnas med i avdelningarnas verksamhetsmål. I rekryteringsprocessen och i introduktionen av nyanställda, ska Malmö stads jämställdhetsmål och förvaltningens arbete med jämställdhet och antidiskriminering göras kända. Serviceförvaltningen ska sträva efter, och efterfråga, att alltid bli bättre i arbetet rörande jämställdhet och antidiskriminering. Med det menas bland annat att vi som förvaltning ska vara representativa för Malmö stads befolkning avseende kön och etnisk härkomst. Vi ska även aktivt arbeta för att bryta med könssegregering inom såväl Malmö stad som samhället i stort. 

Från den 1 januari 2017 är det krav på aktiva åtgärder för alla sju diskrimineringsgrunder

Lagen anvisar ett ramverk för arbetet, det vill säga hur det förebyggande och främjande arbetet ska genomföras. I likhet med hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är uppbyggt, ska arbetsgivaren undersöka risker för diskriminering, analysera orsaker till upptäckta hinder och risker, planera och genomföra åtgärder samt följa upp och utvärdera arbetet. Detta arbete ska genomföras fortlöpande. Det tidigare målinriktade plankravet för jämställdhet, har ersatts av ramverket samt ett övergripande och löpande dokumentationskrav.

Uppdrag till stadskontoret 2017

Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2017 att ge stadskontoret i uppdrag att under 2017 ta fram ett förslag på ramverk för hur Malmö stad som arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

Serviceförvaltningens jämställdhet- och antidiskrimineringsgrupp

Serviceförvaltningens grupp för jämställdhet och antidiskriminering sammankallas av HR-avdelningen cirka fyra gånger per år och ska bestå av minst en representant per avdelning. Det övergripande uppdraget är att bidra med och arbeta för jämställdhet och antidiskriminering.

Nuvarande representanter:

  • Lars Ahlström, kommunteknik
  • Magdalena Ludvigsson, kommunteknik
  • Marie Viremo, skolrestauranger
  • Jenny Rosenkvist, kommuntjänster
  • Mikael Hammarin Lindell, kommuntjänster
  • Nina Stahre, kommuntjänster
  • Moa Birgersson, stadsfastigheter

Idéer, tankar och frågor om jämställdhet och antidiskriminering

Vill du veta mer om vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete är du välkommen att höra av dig till Maria Chowdhury.

Kontakta oss

Maria Chowdhury, HR-konsult