Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Direktupphandling på stadsfastigheter

Nedan finns stadsfastigheters riktlinjer som gäller när du ska göra en direktupphandling. Stadsfastigheters riktlinjer kompletterar serviceförvaltningens beslutade riktlinjer för direktupphandling .

I vissa fall kan inköp göras genom direktupphandling. En direktupphandling är en upphandling utan krav på särskild form eller annonsering. För att få göra en direktupphandlings ska din förvaltnings sammanlagda inköpsbehov av ”samma slag”, det vill säga samma typ av tjänst eller vara, understiga 580 000 kr under räkenskapsåret. Om inköpsbehovet är återkommande ska värdet beräknas på fyra år.

Beslut om direktupphandling fattas av den som har budgetansvar.

Tillvägagångssätt

 • Gör en enkel behovsanalys
  Vad ska upphandlas? Finns det några speciella krav på varan, tjänsten eller leverantören (till exempel pris, leveranstid, kvalitet, erfarenhet, kompetens med mera)?

 • Gör en enkel marknadsundersökning
  Undersök genom till exempel internetsökning och kollegor vilka företag som kan leverera det som ska köpas in. Undersök till exempel pris och andra uppgifter om varan/tjänsten.

 • Konkurrensutsättning
  Begär in anbud från minst tre leverantörer. Använd mallarna och dokumentera inköpet enligt nedan.

Mallar och dokumentation

 • Vid lågt värde <10 000 kr
  Direktupphandling genom inköp i butik eller som understiger 10 000 kr ska godkännas skriftligt av budgetansvarig chef, till exempel genom att fylla i Beslut om inköp av lågt värde. Inga övriga dokumentationskrav, krav på skriftliga anbud eller krav på diarieföring finns.

 • Vid belopp >10 000 kr och <100 000 kr
  Direktupphandlingen ska konkurrensutsättas genom skriftlig offertförfrågan, använd mall Offertförfrågan enkel. Offerten/anbudet ska godkännas genom en skriftlig beställning (till exempel bekräftelse genom e-post). Mallen Dokumentation av direktupphandling ska diarieföras tillsammans med offertförfrågan, offert och undertecknad beställning eller avtal. Mallarna finns lpå centrala upphandlingsenhetens sida.

 • Vid belopp >100 000 kr
  Direktupphandlingen ska konkurrensutsättas genom skriftlig offertförfrågan, använd mall Offertförfrågan vara eller mall Offertförfrågan tjänst. Sist i mallen finns förslag på villkor under avtalstiden som ska användas och undertecknas av avtalsparterna. Mallen Dokumentation av direktupphandling ska diarieföras tillsammans med offertförfrågan, anbud och undertecknat avtal. Undertecknat avtal ska även arkiveras i. Mallarna finns på centrala upphandlingsenhetens sida.