Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Säkerhetsanläggningar

Överenskommelse mellan stadsfastigheter och kommunteknik
Drn SN-2016-1864

Kommunteknik säkerhetsgruppen har uppdraget att tillse funktion, service, skötsel, tillsyn och kontroll av följande tekniska anläggningar:

  • Brandlarmsanläggningar (brand- och utrymningslarm)
  • Släckanläggningar (vattensprinkler, boendesprinkler med fler)
  • Reservkraftsanläggningar
  • Utrymningsplatsers kommunikationsutrustning

Överenskommelsen reglerar ansvarsfördelningen mellan stadsfastigheter som är anläggningsägare och kommunteknik säkerhetsgruppen som är anläggningsskötare och serviceansvarig för brandlarm. Överenskommelsen är indelad i bastjänster och tilläggstjänster. Bastjänster utförs löpande av kommunteknik och stäms av vid driftmöten.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster utgörs till exempel av inventering och uppförande av utrymningsplaner, säkerhetsbesiktning avseende fysisk säkerhet, service och kontroll av inbrott- och passagesystem. 

Tilläggstjänster beställs vid behov av förvaltare.

Avtalsstart

2017-01-01

Priser

Reglering av kostnad för bastjänst sköts centralt på stadsfastigheter genom bokföringsorder.
Kostnad för bastjänst prisjusteras årligen.
Priser för tilläggstjänster gäller i enlighet med Bilaga B.

Uppföljning

Stadsfastigheter är sammankallande för kontraktsmöten.
Kommunteknik är sammankallande för driftsmöten.

Dokument

  • Huvuddokument/överenskommelse
  • Bilaga A Objektslista
  • Bilaga B Prislista tilläggstjänster

Stadsfastigheters personal har åtkomst till aktuella dokument i SF-portalen: serviceförvaltningen\SF-portalen (3579)\3.2 Ramavtal och driftentreprenader\Överenskommelser.

Protokoll från tillsyn av säkerhetsanläggningar finns i Xpand och på objekten i kontrolljournal som förvaras i teknikrum/undercentral.

Kontaktpersoner

Säkerhetsgruppen, kommunteknik: Mats Hansson

Ekonomi och fakturering: Hildur Kvist

Avtalsansvarig stadsfastigheter: Jens Ringö

Avtalsansvarig kommunteknik: Mats Nilsson