Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Byggadministration

Drn SN-2016-1936

Ramavtalet avser byggadministrativa tjänster (till exempel utredning, projekteringsledning, granskning, byggledning, KA, BAS-P eller samordning av besiktning) som avropas i byggprocessens olika skeden i samband med ny- och ombyggnation. Ramavtalet är upphandlat med öppet förfarande.

Avtalet gäller för

Stadsfastigheter

Ramavtalsperiod

Avtal löper från 2017-02-15 till och med 2018-02-14. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 maximalt fyra år totalt.

Avrop

Avrop sker utifrån en särskild fördelningsnyckel. Byggprojektenheten administrerar fördelningen av uppdragen. Skicka ett mejl till info.byggprojekt@malmo.se vid behov av att beställa för att få förslag på vilken konsult beställningen ska gå till.

Tilldelade konsulter

WSP Sverige AB
Byggadm Harald Olsson AB
Mastiff Projekt AB
Qb3 Projekt AB
Sigma Civil AB

Handlingar och uppgifter

För förfrågningsunderlag, prisuppgifter och övrig information om avtalet, se - Serviceförvaltningen\SF-portalen (3579)\3.2 Ramavtal och driftentreprenader\Konsulter

Kontaktpersoner

Kontaktperson: Janette Kramberger

Avtalsansvarig: Malin Åberg, enhetschef byggprojekt

Upphandlare: Byggprojektenheten