Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Servicearbete el

Drn: SN-2016-1054

Ramavtalet avser servicearbeten inom el. Uppdrag som får avropas från avtalet får uppgå till ett värde av högst 1 miljon kronor. Uppdrag som överstiger detta belopp ska upphandlas separat. Kontakta byggprojektenheten enligt nedan.

Avtalet gäller för

Samtliga förvaltningar inom Malmö stad.

Ramavtalsperiod

2016-12-14 till och med 2018-12-13, med en option för beställaren att förlänga avtalet med ytterligare två år, längst till och med  2020-12-13.

Avrop

Avrop sker enligt fördelningsnyckel eller förnyad konkurrensutsättning. Projektenheten administrerar fördelningen av uppdrag. Kopia på beställningar ska alltid skickas till info.byggprojekt@malmo.se.

Tilldelade leverantörer

ApQ El AB
Bravida Sverige AB
Assemblin El AB
Elselect AB
Emil Lundgren AB

Priser

Se ramavtalslista för aktuella timpriser. Indexreglering sker en gång per år enligt Entreprenadindex.

Kontaktpersoner

Kontaktperson: Janette Kramberger

Avtalsansvarig: Malin Åberg, enhetschef byggprojekt

Upphandlare: Byggprojektenheten