Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Installation och integration av fastighetsautomation (SRÖ)

Drn 2018-162

Ramavtalet avser beställning av entreprenader för installation och integration av styr- och övervakningsanläggningar. Stadsfastigheter följer ett planerat utbyte av styrsystem i befintliga fastigheter. I nyproduktion beställs i första hand integrationsarbeten.

Avtalet gäller för

Avtalet gäller för stadsfastigheter. Uppdrag avropas i huvudsak av tekniska förvaltare på stadsfastigheter.

Ramavtalsperiod

Avtalet gäller från och med 2019-03-12 till och med 2020-03-11. Avtalet kan förlängas med ett år i taget upp till tre år, dock längst till och med  2023-03-11.

Avrop

Avrop ska i första hand göras genom förnyad konkurrensutsättning. Underlag lämnas till avtalets kontaktperson för annonsering i TendSign. Mer information om förnyad konkurrensutsättning finns här

Avrop enligt rangordning medges för  uppdrag som bedöms understiga 300 000 kr enligt rangordning.

I de fall kompletterande arbeten till befintlig installation ska beställas finns särskilda föreskrifter som kan tillämpas.

Tilldelade leverantörer

Rangordning:

  1. Kieback & Peter AB
  2. INUstyr AB
  3. Nordomatic AB
  4. Climat 80 AB
  5. Automationsgruppen Södra AB
  6. Assemblin El AB

Priser

Ersättning utgår med fast pris enligt anbud vid förnyad konkurrensutsättning.

Vid löpande ersättning för mindre arbeten tillämpas avtalade timpriser för projektledare, systemintegratör, programmerare och installationselektriker. Timpriser framgår av respektive avtal.

Timpriser kan indexregleras årligen. Indexreglering påkallas av respektive entreprenör.

Dokument

För förfrågningsunderlag, prisuppgifter och övrig information om avtalet, se - Serviceförvaltningen\SF-portalen (3579)\3.2 Ramavtal och driftentreprenader\Entreprenader

Kontaktpersoner

Kontaktperson för avtalet: Milan Jovic, teknisk förvaltare

Kontaktperson för förnyad konkurrensutsättning: Ingrid Israelsson

Avtalsansvarig: Ingemar Jönsson

Upphandlare: Janna Jonborn