Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Skadedjursbekämpning och fågelsäkring

Dnr SN-2019-1220

Stadsfastigheter har avtal med två leverantörer avseende skadedjursbekämpning och fågelsäkring inom följande tre områden:

 • Fullservice skadedjursärenden (Del A) - leverantören tar emot och hanterar skadedjursärenden som kunder anmäler via Intern kundservice (IKS)
  Leverantör - Anticimex AB

 • Elektroniska fällor och betongstationer för bekämpning
  av gnagare (Del B)
  Leverantör 1 - Nomor AB,
  Leverantör 2 - Anticimex AB

 • Fågelsäkring (Del C)
  Leverantör - Anticimex AB

Fullservice skadedjursärenden (Del A)

Leverantör
Anticimex AB

Avtalstid
2020-01-01 till och med 2021-12-31 med möjlighet att förlänga avtalet med två år.

Avtalet gäller för
Avtalet är upphandlat av stadsfastigheter och gäller för fastigheter som stadsfastigheter förvaltar. Avtalet kan användas av stadsfastigheters kunder/hyresgäster som felanmäler skadedjursärenden via Intern kundservice.

Omfattning
Anticimex ansvarar för att ta emot och hantera skadedjursärenden som kunder anmäler via Intern kundservice. Avtalet är ett fullserviceåtagande där produkter och material ingår i avtalad fast ersättning. Avtalet omfattar en försäkring avseende träskadeinsekter.

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster kan beställas av ansvarig fastighetsförvaltare och omfattar sanering av vägglöss, särskild utredning samt verksamhetsanpassat informationsmaterial.

Avgränsning/ingår ej

 • Fällor för bekämpning av gnagare utomhus. Avropas från del B
 • Vägglös > 100 000 kr. Avropas från del B
 • Laboratorietjänster, egenkontroll och sanering avseende livsmedelshantering för skolrestauranger, serviceförvaltningen. Separat avtal finns.

Instruktion felanmälan skadedjursärende

 1. Kund felanmäler skadedjursärende till Intern kundservice (IKS).
 2. Intern kundservice registrerar felanmälan som tas emot av Anticimex.
 3. Anticimex kontaktar kunden senast påföljande helgfri vardag för överenskommelse om tid för platsbesök och åtgärd. Kund ska ta emot Anticimex på avtalad tid och ge tillträde till berörda utrymmen/ytor. Vid platsbesöket ska Anticimex bedöma behov av åtgärd genom inspektion av berörda ytor och intilliggande ytor.
 4. Anticimex utför nödvändiga och lämpliga saneringsåtgärder och ger kund information och rådgivning.
 5. Innan ärendet avslutas ska Anticimex stämma av med kund att skadedjursproblemet är avhjälpt. Vid ärenden som avser exempelvis kackerlackor, faraomyror och vägglöss ska leverantören göra en efterkontroll på plats innan ärendet avslutas.

Utförandetider

 • Leverantören utför arbete under normal arbetstid, helgfri vardag klockan 07.00 – 16.00. Akuta ärenden utanför dessa tider hanteras av stadsfastigheters jour.
 • Vid akuta ärenden ska leverantören vara på plats inom 90 minuter
 • Leverantören ska planera arbetet med målsättningen att avhjälpa skadedjursärendet i direkt anslutning till att ärendet anmäls och senast inom sju arbetsdagar.

Anticimex ska alltid kontakta ansvarig fastighetsförvaltare vid

 • ärenden som avser gnagare som kräver bekämpning genom digitala fällor eller betongstationer. Förvaltaren avropar fällor från separat avtal (del B)
 • ärenden som avser vägglöss eller träskadeinsekter
 • vid åtgärder som ska utföras av kund eller fastighetsförvaltare
 • vid ärenden som kräver underrättelse till miljöförvaltningen
 • vid ärende som bedöms överstiga 30 dagar att avhjälpa

Elektroniska fällor samt betongstationer för bekämpning
av gnagare (Del B)

Leverantör
Rangordning 1: Nomor (ska erhålla ca 62% av uppdragen)
Rangordning 2: Anticimex (ska erhålla ca 38% av uppdragen)

Avtalstid
2020-01-13 till och med 2022-01-12 med möjlighet att förlänga avtalet med två år.

Avtalet gäller för
Avtalet ägs av stadsfastigheter och gäller för fastigheter som stadsfastigheter förvaltar. Avrop från avtalet görs genom ansvarig fastighetsförvaltare.

Omfattning
Avtalet omfattar digitala fällor och betongstationer för bekämpning av gnagare samt sanering av vägglöss som bedöms överstiga 100 000kr. Uppdrag tilldelas utifrån en fördelningsnyckel.

Fällor

 • Elektronisk fälla ovan mark
 • Elektronsik fälla på avloppsrör
 • Betongfällor

Á-pris för de olika fällorna framgår av avtalet. A-pris avser en fälla under en månad. I samråd med leverantör avropas en eller flera fällor för en eller flera månader. En beställning får avse som längst sex månader. Därefter ska leverantören ta hem fällan. Vid behov kan ansvarig förvaltare göra en ny beställning.

För information om prissatta fällor (produktblad), se SF-portalen.

Fågelsäkring (Del C)

Leverantör
Anticimex

Avtalstid
2020-01-01 till och med 2021-12-31 med möjlighet att förlänga avtalet med två år.

Avtalet gäller för
Avtalet är upphandlat av stadsfastigheter och gäller för fastigheter som stadsfastigheter förvaltar. Avrop från avtalet görs genom ansvarig fastighetsförvaltare.

Omfattning
Tjänsten omfattar fågelsäkring på fastigheter som stadsfastigheter förvaltar där fåglar utgör ett återkommande problem. Fågelsäkring avropas för en säsong i taget per fastighet. I uppdraget ingår platsbesök två gånger per vecka per fastighet under perioden 1 mars till 31 juli. Vid platsbesöket ska leverantören utföra tillsyn, förebyggande och avhjälpande åtgärder enligt följande:

 • bortplockning av bon och ägg från tak, skorstenar, hängrännor och andra nödvändiga ställen
 • bedömning av störningens omfattning och behov av ytterligare åtgärder
 • information och instruktion till kund
 • återkoppling till beställare
 • Alla åtgärder som utförs ska vid var tid vara tillåtna enligt lag och lämpliga i förhållande till störning och skada.

Leverantören kunskap ska bidra till att kunden får en ökad kunskap och förståelse för regelverk gällande störande fåglar, fåglars värde och insatser som verksamheterna själva kan bidra med.

Tilläggstjänster
 • montage av hinder såsom nät, piggar/taggar och skrämselanordningar genom exempelvis ljud, ljus eller rörelse
 • sanering av fågelträck
 • utredning/kartläggning av fåglars beteende vid tillkommande fastighet
 • informationsmaterial som anpassas efter beställarens behov och kundens verksamhet.
Tilläggstjänster beställs genom ansvarig fastighetsförvaltare.

Övriga underlag

För upphandlingsdokument och övriga underlag i sin helhet så som protokoll från kontrakts- och driftsmöten, aktuella priser med mer, se:

\\intra.malmo.se\dfs\gemensamt\Förvaltningar\Serviceförvaltningen\SF-portalen (3579)\3.2 Ramavtal och driftentreprenader

Kontaktuppgifter

Avtalsansvarig: Jens Ringö

Kontaktperson: Peter Silverberg

Kontaktperson skadedjursgrupp: Christian Jelbring

Upphandlare: Janna Jonborn