Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Högspänningsanläggningar

Drn

Stadsfastigheter har tecknat avtal avseende funktionsentreprenad för högspänningsanläggningar (”HSP-anläggningar”) som stadsfastigheter förvaltar.

Avtalet är upphandlat i enlighet med Aff, Avtal för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster och ansluter till ABFF 15.

Avtalet innebär ett övertagande av elansvaret för stadsfastigheter HSP-anläggningar. Entreprenören har ett funktionsansvar och ska säkra anläggningarnas skötsel i enlighet med avtalet.

Vid behov av tilläggsbeställning i form av planerat underhållsarbete som bedöms överstiga 200 000kr så ska sådana arbeten upphandlas separat, företrädesvis genom stadsfastigheters ramavtal Servicearbeten el.

Avtalet gäller för:

Stadsfastigheter

Avtalsperiod:

2017-01-01 till och med 2020-12-31

Tilldelade leverantörer

One Nordic AB

Upphandlingsdokument

\\intra.malmo.se\dfs\gemensamt\Förvaltningar\Serviceförvaltningen\SF-portalen (3579)\3.2 Ramavtal och driftentreprenader

Kontaktpersoner

Avtalsansvariga: Susann Alfredsson