Mål och styrning

Här hittar du styrande och stödjande dokument som du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete när du gör planering och uppföljning av åtagande, åtagandeindikatorer och aktiviteter.

Vad är målstyrning?

Malmö stad styr, leder och utvecklar med hjälp av mål. Planering och uppföljning i serviceförvaltningen sker i enlighet med Malmö stads styrmodell. Planeringen och uppföljningen omfattar mål, verksamhet och ekonomi.

Serviceförvaltningen styrs av servicenämnden som utses av kommunfullmäktige i Malmö stad. Servicenämnden styr bland annat med hjälp av mål och budget för verksamheten. Nämnden beslutar också regelbundet om uppföljningar av mål, åtaganden och uppdrag.

Målstyrningen i Malmö stad handlar om att:

  • sätta mål för vad vi vill åstadkomma
  • få organisationen att sträva mot att uppnå dessa mål
  • löpande följa upp måluppfyllelsen

Serviceförvaltningen leds av servicedirektören som tillsammans med sin ledningsgrupp planerar och följer upp verksamheten.

Hur går planeringen till?

Kommunfullmäktige antar varje år en budget för Malmö stad. I den anger kommunfullmäktige mål, inriktning och ekonomiska ramar för nämnderna.

Servicenämnden antar sedan en nämndsbudget med mål, verksamhetsplanering och ekonomi. Utifrån nämndsbudgeten tar förvaltningen fram planer där det beskrivs vilka åtaganden och aktiviteter förvaltningen gör för att uppnå målen.

Hur går uppföljningen till?

Nämndsbudgeten följs upp med hjälp av två delårsrapporter och en årsanalys.

Specifikt för stadsfastigheter

Gemensamt för serviceförvaltningen