Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Uppföljning och analys

Att följa upp och analysera är viktigt i en målstyrd och offentlig verksamhet. 

Uppföljning innebär att man regelbundet samlar in information om verksamheten för att kunna göra eventuella korrigeringar. Genom att systematiskt samla information får man en god överblick om verksamheten utvecklas på det sätt och i den riktning som önskas. Nedan redovisas några av de uppföljningar som görs inom miljöområdet. Här finns också statistik som kan vara ett stöd i uppföljningen och planeringen av det fortsatta miljöarbetet.

Miljöbarometern - Malmö stad
Miljöbarometern visar hur det går i arbetet med Malmö stads miljömål. Här redovisas olika nyckeltal som tillsammans följer upp målen i Miljöprogrammet för Malmö stad 2009-2020. 

Årsanalys - Servicenämnden
Servicenämnden sammanställer och avslutar sina räkenskaper i ett bokslut och en årsanalys. Årsanalysen beskriver verksamheten och ekonomin och utvärderar det gångna året, här finns bland annat årets viktigaste händelser beskrivna liksom måluppfyllelsen.

Energistatistik - stadsfastigheters byggnader
Statistik över energianvändningen i stadsfastigheters byggnader. Energianvändning innefattar fjärrvärme-, el-, gas- och vattenanvändningen. Statistiken bygger på månadsavläsningar utförda av stadsfastigheters funktionsentreprenörer. Avläsningarna har därefter bearbetats till relevant statistik av energiansvarig på stadsfastigheter. Det går att välja att titta närmre på samtliga slags driftmedia (fjärrvärme, el, gas, vattenanvändning). Dokumenten medger också möjlighet att sortera statistiken efter stadsdel, verksamhetstyp med mera. Detta gör att det på ett enkelt sätt går att kontrollera hur den enskilda stadsdelen eller verksamheten ligger till jämfört med övriga.