Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Miljöledningssystem – ständig förbättring

Alla förvaltningar i Malmö stad har i uppdrag att bidra till kommunens miljöarbete. Här kan du läsa mer om hur serviceförvaltningen arbetar med miljö.

Miljöledningssystemet är ett verktyg för att organisera, planera, utföra, följa upp och analysera miljöarbetet i serviceförvaltningen. Syftet är att etablera en struktur som ser till att den politiska viljan resulterar i konkret miljöarbete och att arbetet leder till ständiga förbättringar.

De grundläggande ramarna för miljöarbetet är den lagstiftning och de föreskrifter som gäller på området samt Malmö stads övergripande styrdokument som kommunövergripande program, planer, policyer och riktlinjer. Inriktningen på nämndens och förvaltningens miljöarbete regleras av de målsättningar som kommunfullmäktige beslutar.

Som medarbetare använder du dig av följande delar i miljöledningssystemet: miljömålen (målkedjan), laglistan och tillhörande styrdokument för rutinerinstruktioner samt mall för avvikelserapportering. Att rapportera in miljöavvikelser är att metodiskt och systematiskt arbeta med förbättring av vår verksamhet. En generell mall som ska användas för avvikelsehantering finns under fliken systematisk avvikelsehantering.

Organisation av miljöarbetet

Servicenämnden har ansvar för den politiska inriktningen av miljöarbetet i förvaltningen. Servicedirektören har ansvar för att förvaltningens miljöarbete planeras och utförs enligt  den politiska inriktningen, samt att arbetet följs upp och analyseras.

Förvaltningens miljösamordnare samordnar arbetet i förvaltningen. Varje avdelning har sedan en egen miljösamordnare som samordnar arbetet på avdelningen samt fungerar som ett stöd till avdelningschefen. Stabens avdelningar har en gemensam miljösamordnare. Miljösamordnarna bildar en miljösamordnargrupp. Gruppen ska bedriva det strategiska miljöarbetet i förvaltningen. Till sin hjälp har miljösamordnargruppen miljöombud ute i verksamheten. Har du frågor eller förslag på vad vi kan göra mer, kontakta någon i miljösamordnargruppen. Vi är alla en del i miljöarbetet.

Kontakta oss

Amelie Stjernhav, miljösamordnare serviceförvaltningen och stadsfastigheter
Saida Sokolovic, miljösamordnare serviceförvaltningens stab
Lars Ahlström, miljösamordnare kommunteknik
Jenny Andersson, miljösamordnare kommuntjänster
Gunilla Berggren, miljösamordnare skolrestauranger