Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Intern kontroll

Intern kontroll är en del av Malmö stads utvecklings- och kvalitetsarbete. En väl fungerande intern kontroll innebär att ha ordning och reda så att målen för verksamheten kan uppnås.

Om en verksamhet har ordning och reda och en bra intern kontroll finns det:

  • ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner att följa
  • en rättvisande redovisning
  • bra information om verksamheten
  • skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar.

Lagar, policyer, rutiner och andra styrdokument följs och allvarliga fel upptäcks och åtgärdas.

Kontakta oss

Helen Palmqvist, intern controller