Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Förstudie

Innan upphandling sker genomförs en förstudie. Syftet med förstudien är att ta reda på vilka behov verksamheten har av ett systemstöd. Detta kan omfatta både befintliga och nya system.

Förstudiens mål är att ta fram en nuläges- och behovsbild av processer och arbetssätt i hantering av fastighetsrelaterad information.

Utifrån nuläges- och behovsbilden som identifieras ska en bedömning göras hur väl befintliga system stödjer behovsbilden samt vilka eventuellt nya systemstöd som kan behövas. Detta för att ge serviceförvaltningen ökad kontroll över verksamhetens åtagande gällande Malmö stads fastigheter och allmän platsmark.

Förstudien ska:

  • identifiera krav på systemstöd baserat på behov, arbetssätt och processer kring fastighetsrelaterad information.
  • ta fram olika alternativa scenarier för systemstöd samt ge rekommendationerna till val av scenario.
  • ge underlag till fortsatt arbete med framtagning av förfrågningsunderlag.
  • omfatta verksamhetsbehoven inom serviceförvaltningens avdelningar; stadsfastigheter, skolrestauranger, kommuntjänster och kommunteknik.