Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Bakgrund till projektet

I dagsläget återfinns ett flertal fristående system som inte svarar upp mot dagens krav. I nuläget finns avtal som har löpt ut och som kommer löpa ut inom nära framtid. En förstudie ska göras på förvaltningsnivå för att kartlägga gemensam informationshantering.

Nuvarande uppsättning av befintlig IT-miljö är inte tids- och kostnadseffektivt för uppdraget då informationskedjan kring bygg- och förvaltningsprocesserna bryts i avsaknad av integrationer. Redan idag bärs en kostnad för IT-miljön som uppskattningsvis kräver samma insats, om inte mer på lång sikt, som att ta fram ett kravunderlag för ett nytt och anpassat IT-systemstöd samt implementation.

Sammankopplade informationsflöden och samordnat nyttjande bör vara nyckelord för att säkerställa en obruten informationskedja genom hela bygg- och förvaltningsprocessen.

En grundtanke i konceptet för ett framtida IT-systemstöd är en tjänsteportfölj där samtliga funktioner, tjänster och system arbetar mot samma informationsdatabas oavsett leverantör av tjänst. För varje tjänst ska löpande hantering, analys och uppföljning, rapportuttag samt visuell åtkomst vara möjlig. Det leder till högre trovärdighet mot Malmö stad i hur uppdraget utförs och förvaltas med investerat kapital.

Målsättningen är att ge verksamheten ett användarvänligt och ändamålsenligt systemstöd som stödjer verksamhetens processer och arbetssätt samt möjliggör en mer proaktiv informationshantering.

Systemstödet ska också ge serviceförvaltningen ökad kontroll över verksamhetens åtagande gällande Malmö stads fastigheter och allmän platsmark.