Barnomsorg/förskoleresor i Malmö stad

Enligt skollagen gäller att varje kommun är skyldig att för eleverna i sin skola anordna kostnadsfri skolresa, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionshinder eller någon annan särskild omständighet. Kommunens skyldighet omfattar dock inte sådana elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen annars skulle ha placerat eleven i om något önskemål om en viss skola inte framställts.

Entreprenörer

I Malmö stad finns avtal med fyra (4) entreprenörer, Taxi 97,Taxi Kurir och Taxi Skåne för skolresor med personbil, samt Räddningstjänsten Syd för resor med specialfordon.

Samåkning

Malmö stads Skolförvaltningar fastställer vilka som är berättigade till barnomsorg/förskoleresa. Skolresor är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken och bygger på samåkning. Det innebär att samåkning måste accepteras liksom avvikelser i resväg och restid, om din funktionsnedsättning så tillåter. Transportören åtar sig att aktivt arbeta för att samåkningsgraden blir så hög som möjligt. Fastställda tider ska hållas vilket innebär hämtning/lämning enligt uppgjort transportschema. Elev skall alltid överlämnas till vuxen mottagare om inte förälder/personal skriftligt meddelar annat. Dessa transporter samordnas inte med andra kategorier av resor.

Kontakta oss

Serviceresor/Trafikövervakningscentralen
Augustenborgsgatan 26A
Postadress: 205 80 Malmö
Telefon: 040-34 55 10
Fax: 040-34 39 29
fardtjanst@malmo.se