Serviceresor

Serviceresor är en sektion inom kommuntjänster i service-förvaltningen. Serviceresor ansvarar för kommunens färdtjänstutredning och utförandet av serviceresor – färdtjänst- sjuk- kommun- skol- förskoleklass- och förskoleresor – samt tjänsteresor.

På serviceresor arbetar personer inom olika yrkeskategorier. I färdtjänstgruppen arbetar fem färdtjänstutredare som utreder och beslutar om tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst för Malmö stads invånare. Färdtjänstutredarna arbetar på delegation från servicenämnden och kan företräda denna i förvaltningsdomstolarna. Inom färdtjänstgruppen arbetar även två assistenter och en arkivansvarig. Assistenterna är ofta kundens första kontakt med serviceresor vid frågor om tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst med mera. Den arkivansvarige arkiverar och gallrar de dokument som inkommer och upprättas i samband med färdtjänstutredningen.

Beställningscentralen

Inom serviceresor finns även beställningscentralen där nio transportsamordnare arbetar med att ta emot beställningar, boka och planera resor för kunderna, övervaka serviceresor, hantera körjournaler, ta emot reklamationer och utfärda tjänstekort.

Arbetsuppgifter

Övergripande administrativa arbetsuppgifter utförs av en arbetsförman, en it-sekreterare, en utredningssekreterare, en administrativ assistent och en transportsamordnare med funktions ansvar för beställningscentralen. Transportsamordnaren med funktionsansvar har det dagliga operativa ansvaret som schemaläggning, frånvarohantering och semesterplanering. Övriga medarbetare arbetar bland annat med:

  • förberedande av upphandlingar
  • avtals- och kvalitetsuppföljning
  • systemförvaltning av riktade datasystem och ansvar för viss teknisk utrustning bland annat telefoni i beställningscentralen
  • fakturahantering
  • administration av utbetalningar till entreprenörer
  • uppföljning av statistik.

Därutöver har avdelningen dialoger med intresseorganisationer och entreprenörer, utför utvecklings- och utredningsarbete samt omvärldsbevakar det som berör arbetsområdet. Serviceresor arbetar för att uppnå en hållbar utveckling för Malmö stad såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt.


Kontakta oss

Serviceresor
Augustenborgsgatan 26A
Postadress:
205 80 Malmö
Telefon: 040-34 55 10
Fax: 040-34 39 29
fardtjanst@malmo.se


Florens Aniol

Sektionschef
Mobil: 0729-87 17 38
florens.aniol@malmo.se