Samordning markarbete

Samordning markarbete innefattar främst uppdrag för fastighets- och gatukontoret och stadsfastigheter, men även interna uppdrag för enheter inom Kommunteknik förekommer. I samband med förhöjd byggfrekvens inom Malmö stad har uppdragen sedan 2012 ökat med cirka 15 procent.

Uppdrag och arbetsuppgifter

Markupplåtelse på allmän platsmark

Kontakt när externa byggare, alternativt arrangemang, söker tillstånd för att belamra allmän platsmark. Samt, agerar samordnare för registrering, godkännande och uppföljning av utgivet tillstånd, t.ex. kontroll av korrekt belamringsavgift, att avtal följs och arbetsplatsen uppfyller givna villkor. Genomför även efterbesiktning där eventuella belamringsskador noteras och följs upp.

Service av brunnar

Rutinbrunn

Kontrollerar kontinuerligt dagvattenbrunnar och linjeavvattning. Vid eventuellt fel ges rekommendationer på åtgärd till beställare. Rutinkoll på enskild brunn sker var tredje år. I entreprenadområdet Västra Malmö kontrolleras cirka sex tusen brunnar per år.

Akutbrunn

Vid felanmälan av brunn tillhandahålls besiktning av anmälan och rekommenderad åtgärd. När fel ej kan åtgärdas omedelbart skapas en rapport åt beställaren där vidare långtgående åtgärder rekommenderas.

Oljeavskiljare

Besiktar och kontrollerar oljenivån i oljeavskiljare varannan månad. Producerar kontinuerligt rapporter, samt anordnar ackrediterad besiktning var femte år. Eventuell felanmälan och rekommenderade åtgärder fullföljs enligt överenskommelse med beställare. I entreprenad området Västra Malmö innefattas tre anläggningar: Scaniabadet, Centralplan och Slussen.

Delaktig i upphandling, prislistor, avtal och kalkylering. Agerar ombud för Vinter mot beställare.


Kontakta oss

Jim Kristiansson, ingenjör

Mattias Nilsson, ingenjör