Anläggning

Anläggningsarbeten vid Kungsgatan/Amiralsgatan klart sommaren 2016.

Sektionen Anläggning utför markarbete av olika karaktär, nyanläggningsarbete så väl som omläggnings- och reparationsarbete på gator, torg, parker och övrig utemiljö, inom allmän platsmark eller kommunens fastigheter. Primära beställare är: Fastighets- och Gatukontoret, Stadsfastigheter, Fastighet inom Kommunteknik, samt interna beställare.

Uppdrag och arbetsuppgifter

Genomför nyanläggning av lekplatser, trädplantering i gatumark, stensättning (smågatsten/storgatsten), plattläggning och utbyte av dagvattenbrunnar. I sektionen innefattas Anläggning (1) och (2); dessa innehar arbetsledare som arbetsleder projekt (beställning av material/fordon, ansökan tillstånd, personalansvar osv). Sektionschef ansvarar för övergripande planering, personalfrågor, kalkylering, kontakt med beställare.

Kontakta oss

Eva Aquarin, sektionschef
Peter Lövendahl, stf
Benny Andersson, arbetsledare
Tomas Stark, arbetsledare
Emelie Hwasser, arbetsledare