Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Enheten för miljöövervakning och analys

Miljöförvaltningen samordnar arbetet med Malmö stads miljöprogram och handlingsplan och ansvarar för miljöövervakningen av luft, vatten och natur.

Hur mår naturen i Malmö? Är luften tillräckligt frisk och är ljudmiljön i staden acceptabel? Det är vi som har koll på miljötillståndet i Malmös utomhusmiljö.

En stor del av arbetet är koncentrerat till luft och buller. Vi utreder och kontrollerar hur Malmö ligger i förhållande till de lagkrav som finns, exempelvis miljökvalitetsnormer, miljömål och EU-direktiv.

På vår webbsida om luft redovisas Malmös luftkvalitet och luftföroreningar vid tre fasta mätstationer. Uppgifterna uppdateras varje timme.

Vi övervakar också Malmös naturresurser och tillståndet när det gäller grund- och ytvatten, flora och fauna, rekreationsområden och Öresund.

Miljöförvaltningen samordnar och projektleder Malmös stads kemikaliearbete. Arbetet ska leda till att minska Malmöbornas exponering för farliga ämnen och har fokus på barn och unga. Ett arbete med utbildning och andra insatser har till exempel gjorts tillsammans med förskolan i Malmö.

Kontakt

Henric Nilsson
enhetschef