Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Enheten för klimat och energi

Vårt arbete omfattar hållbar stadsutveckling med framtidens energisystem, hållbara transporter, ekosystemtjänster och energieffektivisering som viktiga delar.

Mycket av arbetet rör system och processer och det gäller att få bra och hållbara system på plats för till exempel energi och transporter. Vi arbetar både med utvecklingen av nya stadsdelar, som smarta nät och fastigheter i Hyllie, och med att förbättra och utveckla redan befintliga bostads- och industriområden i Malmö.

Det ska vara enkelt för såväl näringsliv som för en vanlig Malmöbo i vardagen att göra val som är vettiga ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. Det är därför vi arbetar med systemen bakom. Vi initierar, projektleder och samarbetar med en lång rad aktörer i och utanför Malmö.

Ord som urban symbios, cirkulära processer och samlastning är vardag för oss och handlar egentligen bara om att göra saker smartare och mer effektiva och hållbara än vad de är idag. Vi behöver helt enkelt spara energi, rusta oss för ett förändrat klimat och hushålla bättre med våra naturresurser.

En avgörande del i arbetet med en hållbar stad är att värna och utveckla de gröna och blå miljöerna. Marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden är värdefulla tillgångar i Malmö. Vi är beroende av naturens tjänster och produkter för att kunna leva, så miljöförvaltningen arbetar tillsammans med andra aktörer för att bevara och skydda dessa ekosystemtjänster.

Till enheten hör också energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen vänder sig till bostadsrättsföreningar, fastighetsägare samt företag och är en kommunal tjänst som är kostnadsfri, objektiv och oberoende.

Kontakt

Matilde Törnqvist
enhetschef