Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Nyttokort - parkeringstillstånd

Nyttokortet (parkeringstillstånd) som sitter på framrutan innebär att du får ställa bilen under högst två timmar i följd på plats där parkering annars är tillåten kortare tid. Kortet gäller på marktomter. Dessutom får uppställning  göras under max två timmar i följd på avgiftsbelagd parkering utan att man erlägger avgift. Du ska användas parkeringsskiva för att kortet ska gälla när du parkerar.

Villkor

 • Nyttokortet utnyttjas för medarbetares yrkesmässiga verksamhet.
 • Med nyttokortet får du endast parkera på gatumark (det vill säga inte på privata mark/tomtmark/parkeringshus)
 • För miljöförvaltningens bilar, finns ett nyttokort per bil/fordon. Kortet gäller endast för den specifika bil som kortet sitter i. Miljöförvaltningen har skaffat dessa kort som gäller ett år åt gången.
 • Uppställning får ske under högst två timmar i följd på plats där parkering annars är tillåten endast under kortare tid
 • Uppställning får ske under högst två timmar i följd på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att avgift erläggs
 • Nyttokortet ska sitta väl synligt i bilen. Du ställer in parkeringsskivas på din/bilens  ankomsttid (närmast följande hel- eller halvtimme ställs in vid pilen). Kortet och parkeringsskivan ska vara placerade så att det lätt kan avläsas utifrån
 • Nyttkortet gäller måndag-fredag, hela dygnet.

Nyttokortet gäller inte:

 • Där förbud att stanna fordon gäller
 • Där förbud att parkera fordon gäller
 • Inom vändzon, lastzon eller specialzon
 • På parkeringsplats reserverad för viss slags fordon eller trafikantkategori, exempelvis p-platser för rörelsehindrad.

Om du får parkeringsbot, ska det betalas av dig personligen.