Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Översättning till engelska

Här hittar du hur vi skriver våra titlar och avdelnings- och enhetsnamn på engelska.

Förvaltning
Miljöförvaltningen - Environment Department

Titel
Direktör - Director
Ställföreträdande (direktör) - Deputy (Director)

Avdelningschef - Head of ...
Enhetschef - Head of Unit

Avdelningschef för livsmedelskontroll - Head of Food Safety and Hygiene
Avdelningschef för miljö- och hälsoskydd - Head of Environment and Health
Avdelningschef för miljöstrategiska avdelningen - Head of Environmental Strategy
Avdelningschef för konsument- och budgetrådgivning - Head of Consumer Advisory Service

HR-chef - Head of Human Resources , Head of HR
HR-administratör - HR Administrator
HR-konsult - HR Consultant

Kommunikationschef - Head of Communications
Kommunikatör - Communications Officer

Ekonomichef - Head of Finance
Ekonom - Financial Officer
Ekonomiassistent - Financial Assistant
Controller - Controller

Arkivarie - Archivist
Stadsjurist - Legal Advisor
Nämndsekreterare - Committee Secretary
Systemförvaltare - Systems Administrator
Utredare - Project Research Officer
Administrativ assistent - Administrative Assistant
IT-tekniker - IT Technician

Livsmedelsinspektör - Food Hygiene Inspector
Miljöinspektör - Environmental Inspector
Miljöingenjör - Environmental Engineer

Projektledare - Project Manager
Projektsekreterare - Project Officer

Budgetrådgivare - Community Finance Advisor
Hyresrådgivare - Tenant Advisor
Konsumentsekreterare - Consumer Advisor
Energi- och klimatrådgivare - Energy and Climate Advisor

Avdelningar och enheter

Avdelningen för livsmedelskontroll - Food Safety and Hygiene

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd - Environment and Health

Miljöstrategiska avdelningen - Environmental Strategy

Avdelningen för konsumentrådgivning Consumer Advisory Service

Enheter (Unit for...)

Hållbar utveckling - Sustainable Development
Klimat och energi - Climate and Energy
Stadsutveckling - Urban Development
Miljöövervakning och analys - Environmental Monitoring and Analysis

Bostadstillsyn - Housing Supervision
Mark och vatten - Soil- & Aquatic Environments
Kemi och industri - Chemical- & Industrial Environments
Hälsa och omgivning - Healthy Urban Environments

Konsumentrådgivning - Consumer Advisory Service

Ekonomienhet - Unit for Finance
Kommunikationsenhet - Unit for Communications
HR - Unit for Human Resources
Kansli och juridik - Secretariat and Legal Advisory Unit