Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Så här jobbar vi med mediefrågor

En av massmedias viktigaste uppgifter är att granska offentliga myndigheters verksamhet med journalisten i rollen som ”allmänhetens representant”.

Den bild som tidningar, radio och TV ger av vår verksamhet är avgörande för hur vi uppfattas, både av allmänheten och av oss själva. Därför är det viktigt att vi bygger upp en god, långsiktig och professionell relation till massmedia och att vi själva bidrar till att mediebilden av vår verksamhet blir så korrekt som möjligt.

Det finns flera lagar som styr hur vi som offentligt anställda tjänstepersoner ska förhålla oss till media.

Offentlighetsprincip – allas rätt till insyn

Medborgare och massmedia ska ha rätt till insyn i statens och kommunernas verksamhet. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar. Miljöförvaltningen är en myndighet och därför skyldig att utan dröjsmål lämna ut allmänna handlingar till den som begär det, om inte handlingarna omfattas av sekretess. Se särskild rutin.

Yttrandefrihet – du har rätt att uttala dig

Ger alla rätt att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter och känslor. Undantaget är sekretessbelagda uppgifter.

Meddelarfrihet – ingen har rätt att efterforska

Alla anställda i offentlig verksamhet har en lagstadgad rätt att lämna uppgifter till massmedia, d v s tidningar, radio och TV. Ingen har rätt att efterforska vem som har lämnat informationen. Detta är skyddat i grundlagen. Meddelarfriheten ger dock inte den enskilde rätt att uttala sig för organisationens räkning. Den ger heller inte rätt att lämna ut information som det råder sekretess kring.

Ditt ansvar som tjänsteperson

Tänk på att du som tjänsteperson:

  • representerar miljöförvaltningen och Malmö stad, inte dig själv - uttalar dig i ditt sakområde
  • aldrig diskuterar sekretessbelagda uppgifter

Uttala dig själv i första hand

I första hand bör du som handläggare, projektledare, avdelningschef etc. själv uttala dig i ditt ärende eller sakområde. En anledning är att journalisten alltid vill komma så nära källan som möjligt. En annan är att vi ska ge så korrekta och bra svar som möjligt.

Hänvisa till kollega/chef

Du är inte skyldig att uttala dig för journalister, men hänvisa i så fall alltid till en chef eller kollega, som har möjlighet svara i ditt ställe.

Informera om mediekontakt

Ska du eller har du blivit intervjuad av media i en fråga som rör arbetet? Då ska du alltid informera din chef, direktören, kommunikationschefen och din kontaktkommunikatör. Det räcker med ett mejl eller sms. Detta för att underlätta och samordna vårt gemensamma arbete på förvaltningen.

Det är dock viktigt att du känner till och skiljer på denna informationsrutin och din grundlagsskyddade rätt till meddelarfrihet.