Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Kan vi avvisa inkomna handlingar som är skrivna på annat språk?

Handlingar på danska eller norska bör i regel godtas.

Det kan finnas undantag i det enskilda fallet om det finns motparter som inte förstår danska/norska och det är skäligt att den som skrivit inlagan själv står för översättningen. Se i så fall mer om detta nedan.
 

Övriga språk

- Det beror på - Förvaltningslagen tillämpas på förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden. I 8 § FL sägs att när en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk. (Avser tolkning/översättning till och från svenska).

Handlingen får inte avvisas enbart av det skälet att den inte är skriven på svenska.


I vilken grad krav kan ställas på myndigheter att översätta inkommande handlingar varierar beroende på bland annat:
- ärendets beskaffenhet
- omfattningen och karaktären på det inlämnade materialet och
- parternas språkkunskaper.

En myndighet är, med vissa undantag, inte skyldig att se till att personalen har särskilda språkkunskaper eller att godta handlingar som är skrivna på ett främmande språk. Frågan om myndighetens skyldighet att pröva t.ex. en anmälan på främmande språk har ett direkt samband med frågan om myndighetens skyldighet att översätta handlingarna.
 
(Källor: prop. 1971:30 s. 382, Nordiska språkkonventionen, 8 § förvaltningslagen - som anses avse även översättning, Hellners/Malmqvist Förvaltningslagen 2003 s. 95 ff, JO 06/07:351 och JO 06/07:409)

Tillbaka